Pastāsti par vietu
lv

Neatkarīgās LKP atjaunošanas atbalstītāju sanāksmes REZOLŪCIJA

Notikumam nav bildes. Pievieno notikuma bildi!
Datums:
02.02.1990

Neatkarīgās LKP atjaunošanas atbalstītāju sanāksmes REZOLŪCIJA 1990. gada 2. februārī

Dinamiskie procesi pasaulē un Latvijas sabiedrībā liek Latvijas Komunistiskajai partijai atteikties no dogmatiskās, sastingušās teorijas un izveidot jaunu, laikmeta garam atbilstošu idejisku platformu.

Tās teorētiskajā pamatā jāliek vispārcilvēcisko vērtību prioritāte pār šķiru un sociālo grupu interesēm, demokrātiskā sociālismā idejas, kas sakņojas Eiropas humānistiskajā tradīcija, arī Marksa vēsturiska jā un socioloģiskajā doktrīnā, pasaules demokrātiskās kustības pieredzē.

Demokrātiskais sociālisms mūsu izpratnē ir sabiedrība, kas balstās uz diviem galvenajiem — brīvības un sociālo garantiju — principiem. Brīvība politiskajā un ideoloģiskajā jomā nozīmē konstitucionāli garantētu vairākpartiju sistēmu, starptautiski atzīto cilvēktiesību ievērošanu, konsekventu apziņas brīvības principu realizāciju. Brīvība ekonomiskajā sfērā nozīmē īpašuma formu daudzveidību, tiesiskas garantijas privātīpašuma attīstībai, nodokļu sistēmu, kas nodrošinātu katram sabiedrības loceklim cilvēka cienīgu dzīves līmeni, sociālo aprūpi un kultūras attīstību.

Visi mēģinājumi praksē ieviest komunistiskas attiecības, veidot taisnīgu cilvēku attiecību modeli uz ražošanas līdzekļu pilnīgas sabiedriskošanas pamata, noliedzot tirgus ekonomiku un politisko plurālismu, ir noveduši tikai pie sociālā posta, netaisnības, indivīdu un veselu tautu traģēdijas. Tādēļ mēs noraidām utopisko komunistiskās sabiedrības veidošanas ideju un par būtisku uzskatām jautājumu par partijas nosaukumu.

Aizstāvēdami idejisko plurālismu, mēs esam pret jebkuras ideoloģijas monopolu un teorētiskās domas pakļaušanu politiskam diktātam.

Mūsu politiskais mērķis ir sociāli taisnīga, atklāta, demokrātiska sabiedrība brīvā, neatkarīgā un tiesiskā Latvijas valstī, kurā administratīvi komandējošās sistēmas vietā ir izveidota konstitucionāli garantēta tautvaldības un pašpārvaldes sistēma.

Totalitārās valsts varas vietā realizējams varas dalīšanas princips. Mēs iestājamies par reālu likumdošanas varu demokrātiski vēlētām tautvaldības iestādēm, tai pakļautu izpildvaru un neatkarīgu tiesu, kuras priekšā itin visi būtu vienlīdzīgi. Sabiedriskās organizācijas, arī partijas, uz līdztiesīgas partnerības pamata demokrātiskās formās piedalās dialogā konstitucionāli noteiktos ietvaros. Valdība veidojama pēc politiskās koalīcijas principa.

Uzskatām, ka patiesa stabilitāte Eiropā nav sasniedzama, kamēr nav pilnīgi likvidētas noziedzīgā Hitlera—Staļina pakta sekas, kamēr Latvija, Lietuva un Igaunija paliek vienīgās Eiropas valstis, kas pēc Otrā pasaules kara nav atguvušas neatkarību.

Saskaņā ar tautas gribu mēs iestājamies par Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanu ar starptautiski atzītām demokrātiskām metodēm.

Ārpolitikā mūsu mērķis ir panākt neatkarīgas Latvijas valsts starptautisko atzīšanu un pārstāvību ANO un citās starptautiskajās organizācijās. Līdz valsiskās neatkarības atgūšanai mēs esam par Latvijas PSR piedalīšanos starptautisku nevalstisku organizāciju darbā.

Ekonomiskās politikas mērķis ir nodrošināt republikai reālu ekonomisku patstāvību un tiesības rīkoties ar savu saražoto produkciju un budžeta līdzekļiem. Uzskaitām, ka Latvijas ekonomikas atjaunošana ir iespējama tikai, padarot par republikas reālu īpašumu visus tās dabas resursus, pakāpeniski atsvabinot tautas saimniecību no resorpakļautības, ekonomiski nodrošinot pašpārvaldi, ieviešot savu konvertējamu valūtu.

Latvijas KP visnotaļ jāsekmē preču — maiņas attiecību attīstība, līdztiesīgas līgumattiecības, ekvivalenta maiņa kā iekšējā, tā ārējā tirgū, saglabājot un paplašinot visas vēsturiski izveidojušās un abpusēji izdevīgas partnerattiecības darba sabiedriskajā dalīšanā.

Atzīdami, ka piespiedu kolektivizācija, nepamatoti straujas industralizācijas un urbanizācijas tempi ir iedragājuši lauksaimniecību, mēs esam par tūlītēju agrāro reformu, brīvu ekonomisko attiecību veidošanu laukos. Mēs esam par tādas struktūrpolitikas īstenošanu, kas ļautu pārvarēt sociālās un kultūras dzīves atpalicību.

Nacionālās politikas mērķis ir īstenot pilnīgas un neierobežotas nāciju pašnoteikšanās tiesības, veidojot jaunas, līdztiesīgas attiecības starp suverēnām valstīm.

Mēs uzskatām, ka nacionālo konfliktu un nacionālo kustību rašanās cēlonis PSRS ir staļinisma noziegumi nacionālajās attiecībās, unifikācijas un birokrātiskā centrālisma caurstrāvotā politika. Mēs uzskatām, ka LKP ir atbildīga par nacionālo attiecību stāvokli Latvijā.

Mēs nosodām komunistiskās partijas pagātnes kļūdas un noziegumus pret Latvijas tautu, vērtējam represijas un citus masveida noziegumus par genocīdu, kura iniciatori un izpildītāji saucami pie personiskās atbildības.

Jaunās nacionālās politikas pamatā jāliek šādas atziņas:

— latvieši ir pamatnācija, bet lībieši — pamattautība, kam Latvija ir vienīgā vieta pasaulē, kur tās var pastāvēt, kur var attīstīties to valoda un kultūra;

— visām Latvijas nacionālajām grupām ir tiesības uz kultūras autonomiju un konstitucionālo tiesību aizsardzību;

— Latvija ir un tai jāpaliek unitārai, nedalāmai valstij.

Mēs nosodām šovinisma, rusofobijas, antisemītisma un citu nacionālo aizspriedumu propagandu un praksi gan pagātnē, gan mūsdienās.

Izstrādājot LKP organizatorisko struktūru un statūtus, nepieciešams:

— atteikties no partijas ideoloģiskās unifikācijas, pieļaujot partijā darboties cilvēkiem ar dažādiem pasaules uzskatiem un reliģisko pārliecību, ja vien viņi atzīst partijas politisko platformu;

— atteikties no partijas pirmorganizāciju veidošanas tikai pēc ražošanas principa, dodot iespēju katram partijas biedram brīvi izvēlēties pirmorganizāciju, kurā darboties. Nav pieļaujama partijas iejaukšanās ražošanas organizēšanā un vadīšanā, partijas organizāciju iekļaušana uzņēmumu un iestāžu pārvaldes struktūrā, to veidošana armijā, VDK, Iekšlietu ministrijā un tiesību sargāšanas orgānos;

— atteikties no demokrātiskā centrālisma principa, tā vietā liekot vispārdemokrātiskos principus, kuri nodrošina partijā patiesu uzskatu plurālismu, mazākuma tiesību garantijas, platformu daudzveidību un frakciju brīvību;

— atteikties no daudzpakāpju vēlēšanu sistēmas partijā, ieviešot visu līmeņu partijas forumu delegātu un partijas orgānu tiešas vēlēšanas, visiem partijas biedriem aizklāti balsojot;

— nodrošināt visiem LKP biedriem pilnīgu informētību par partijas dzīves norisēm.

LKP jābūt patstāvīgai partijai. Mēs iestājamies par sadarbību ar visām demokrātiskajām partijām, Latvijas Tautas Fronti un citām demokrātiskajām kustībām Latvijas neatkarības mērķu sasniegšanā. Mēs esam par sadarbību ar PSKP un citām komunistiskajām partijām uz paritātes pamatiem radikālas pārbūves interesēs. Nekāda organizatoriska pakļautība kādai citai partijai (arī PSKP) nav pieļaujama.

Saistītie notikumi

NosaukumsDatumsValodas
1Saeima pieņem likumprojektu par Stambulas konvencijas ratifikācijuSaeima pieņem likumprojektu par Stambulas konvencijas ratifikāciju30.11.2023lv
2Oto Lācis: Atvadas no Latvijas kompartijasOto Lācis: Atvadas no Latvijas kompartijas19.07.1990lv
3PSRS komunistu genocīds pret nekrievu tautām. Pavēle Nr. 0047. Sākas "Ukrainas kulaku operācijas 2. fāze". Paredzēts represēt 193.000PSRS komunistu genocīds pret nekrievu tautām. Pavēle Nr. 0047. Sākas "Ukrainas kulaku operācijas 2. fāze". Paredzēts represēt 193.00004.09.1937lv

Avoti: barikadopedija.lv

    Personas

    Nosaukums No Līdz Valodas
    1Ivars ĶezbersIvars Ķezbers30.03.194423.04.1997lv, pl, ru
    Birkas