lt

Sausio įvykiai – 1991

Pridėti įvykio nuotrauką!
Data:
13.01.1991

Sausio įvykiai – 1991 m. sausio mėnesio įvykiai, kurių metu Lietuvoje buvo mėginta įvykdyti valstybės perversmą panaudojant Sovietų Sąjungos (SSRS) ginkluotąsias pajėgas, Vidaus reikalų ministerijos vidaus kariuomenę ir SSRS Valstybės saugumo komitetą (KGB), siekiant atkurti Sovietų Sąjungos komunistų partijos (SSKP) politinę valdžią Lietuvos Respublikoje.

Santrauka

Valstybės perversmui įgyvendinti praktikoje Lietuvos komunistų partija (TSKP) (LKP) sudarė vadinamąjį „nacionalinio gelbėjimo komitetą“ (NGK), kurio branduolys buvo šie asmenys:

 • LKP pirmasis sekretorius Mykolas Burokevičius
 • LKP sekretorius Juozas Jermalavičius
 • LKP sekretorius generolas majoras Algimantas Naudžiūnas
 • LKP Propagandos ir agitacijos skyriaus vedėjas Juozas Kuolelis
 • LKP skyriaus vedėjas atsargos pulkininkas Vitalijus Šurupovas
 • LKP Vilniaus miesto komiteto pirmasis sekretorius Valentinas Lazutka
 • LKP Vilniaus miesto komiteto antrasis sekretorius V. Chadunkinas;
 • Radijo matavimo aparatūros gamyklos partinio komiteto sekretorius Dostalas
 • Vilniaus karinės įgulos viršininkas generolas majoras Vladimiras Uschopčikas

NGK tikėjosi didelės Lietuvos žmonių, nepatenkintų blogėjančia jų ekonomine padėtimi, rusakalbių gyventojų ir kariškių, kurių teisės buvo apribotos kai kuriais Lietuvos Respublikos įstatyminiais aktais, paramos. Todėl LKP nariai dirbo atkaklų agitacinį politinį darbą. Buvo dirbtinai kuriama nepalankumo ir priešiškumo tarp vietinių gyventojų ir armijos aplinka.

NGK mėginimas įvykdyti valstybės perversmą baigėsi taikių gyventojų aukomis ir padarė didelių materialinių nuostolių. Nebuvo nė vieno atvejo, kad ginklą būtų panaudoję taikūs gyventojai ir valstybinių įstaigų gynėjai, šaudė tik sovietų kariuomenė. Dėl ginklo panaudojimo 14 žmonių žuvo, šimtai buvo sužeisti. Tarp aukų – tik taikūs gyventojai. Žuvęs KGB leitenantas – atsitiktinė saviškių auka, kuris mirė todėl, kad kariškiai laiku jam nesuteikė kvalifikuotos medicininės pagalbos.

1991 m. sausio įvykiuose dalyvavo didelė Lietuvos dalis. Įvykdyti valstybės perversmą sutrukdė Lietuvos Respublikos gyventojai, gynę savo teisėtai išrinktą valdžią ir Lietuvos Respublikos nepriklausomybę.

Įvykių chronologija

Sausio 1-10 d.
 • Sausio 1 d. – LKP (SSKP) skyriaus vadovai pareikalavo likviduoti sargybos postą Partijos istorijos institute prie LKP CK. Padidintos kainos už važiavimą visuomeniniu transportu.
 • Sausio 2 d. – SSRS vidaus reikalų ministerijos kariuomenės dalinys Vilniuje užėmė LKP archyvą. Sargyba neleido į pastatą įeiti Lietuvos vidaus reikalų ministrui, o Lietuvos policininkai, saugoję šį pastatą, buvo išvyti.
 • Sausio 3 d. – pradėta normuoti maisto produktus. Vilniuje, prie Vyriausybės rūmų, įvyko Lietuvos laisvės lygos surengtas nesankcionuotas mitingas. Buvo protestuojama prieš kainų didinimą ir reikalaujama, kad atsistatydintų Vyriausybė.
 • Sausio 4 d. – SSRS prezidentas Michailas Gorbačiovas paskelbė įsaką užtikrinti praėjusiais metais vykusio jaunuolių šaukimo į SSRS armiją vykdymą, įskaitant ir Baltijos respublikas.
 • Sausio 5 d. – SSRS vyriausybė paskelbė, kad nuo vasario 1 d. didžiuosiuose SSRS miestuose drauge su milicija patruliuos ir SSRS vidaus kariuomenė.
 • Sausio 7 d. padidintos maisto produktų kainos; paskelbta apie atlyginimų didinimą biudžetinių organizacijų darbuotojams. Pabaltijo apygardos vadas generolas leitenantas F. Kuzminas telefonu pranešė Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo pirmininkui Vytautui Landsbergiui, kad SSRS gynybos ministro D. Jazovo įsakymu Lietuvoje pradėtas priverstinis jaunuolių ėmimas į sovietinę kariuomenę ir bus panaudota speciali parašiutininkų divizija. Apie 21 val. iš Alytaus Panevėžio kryptimi pajudėjo desantininkų dalinys.
 • Sausio 8 d. – organizacija „Jedinstvo“ ir LKP (SSKP), pasinaudodama kainų padidinimu, prie Aukščiausiosios Tarybos (AT) surengė protesto mitingą, jo dalyviai bandė įsiveržti į AT rūmus. AT pirmininkas V. Landsbergis per Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją pakvietė Lietuvos žmones ateiti prie AT rūmų paremti savo valdžios.
  • 10 val. 23 min. 100 deputatų balsavo už tai, kad būtų atšauktas kainų padidinimas.
  • 16 val. 35 min. į Vilnių atvyko per 100 karinių mašinų ir šarvuočių kolona. Vakare ministrė pirmininkė Kazimiera Prunskienė pareiškia apie savo atsistatydinimą.
  • 16 val. 45 min. AT patvirtino pirmosios atkurtos Lietuvos Respublikos Vyriausybės atsistatydinimą. SSRS Karinių oro pajėgų kariuomenės vadas Pavelas Gračiovas pareiškia, kad jam pavaldi kariuomenė neturi dalyvauti politiniuose procesuose Pabaltijyje. Po tokio pareiškimo jis nedelsiant atšauktas į Maskvą. Į Šiaulių oro uostą per vieną dieną su desantininkais nusileido per 30 SSRS karinių lėktuvų.
 • Sausio 9 d. – iš pat ryto Vilniuje virš miesto ratus suko sovietų kariniai sraigtasparniai. Jie mėtė atsišaukimus, kuriuose buvo rašoma, kad Lietuvos Parlamentas ir Vyriausybė veda respublikos gyventojus į pražūtį.
  • 14 val. Vilniaus oro uoste nusileido pirmasis sovietų armijos lėktuvas Il-76, atgabenęs 50 Pskovo divizijos desantininkų ir grupę aukštų sovietinės armijos kariškių. Vėliau atskrido KGB specialiosios paskirties grupė „Alfa“.
  • 16 val. Prie Aukščiausiosios Tarybos pradėjo rinktis jedinstveninkai, sąjunginio pavaldumo įmonių darbininkai. Minia reikalavo įvesti SSRS prezidento valdymą. Kitoje aikštės pusėje Aukščiausiosios Tarybos pirmininko V. Landsbergio kvietimu susirinkę tūkstančiai vilniečių skandavo „Lietuva“, „Landsbergis“ ir dainavo lietuviškas dainas. Į vilniečius, palaikydamas Lietuvos teisėtą valdžią, per radiją kreipėsi stačiatikių arkivyskupas Chrizostomas. Po pietų radijo diktorė pakvietė vilniečius atvykti į Sudervės gatvę – prie Vilniaus televizijos bokšto pastato, apsupto šarvuočių.
  • 17 val. 30 min. radijas vėl prašė vilniečių pagalbos – kvietė skubiai rinktis prie Radijo ir televizijos komiteto rūmų Konarskio gatvėje.
  • 18 val. 40 min. V. Landsbergis pranešė, kad sovietų ginkluotosios pajėgos pasitraukė iš AT prieigų ir nuo TV bokšto, tačiau pavojus dar nepraėjo. Naktį sovietų armijos šarvuočiai blokavo Vilniaus tiltus.
 • Sausio 10 d. – SSRS prezidentas M. Gorbačiovas paskelbė kreipimąsi į Lietuvos Aukščiausiąją Tarybą, kuriame ultimatyviai reikalauta nedelsiant atkurti SSRS konstitucijos galiojimą ir atšaukti visus anksčiau priimtus nekonstitucinius aktus. Vilniaus miesto Šiaurės kariniame miestelyje įrengtas kosminio ryšio su Maskva punktas.
  • AT pirmininko teikimu pristatytas naujasis ministras pirmininkas Albertas Šimėnas.
Sausio 11-13 d.
 • Sausio 11 d. – Aukščiausiosios Tarybos pirmininkui V. Landsbergiui ir ministrui pirmininkui A. Šimėnui vadinamasis „Lietuvos demokratinių jėgų kongresas“ atsiuntė ultimatumą, kuriame rašoma, kad „(…) iki sausio 11 d. 15 val. vietos laiku AT ir Vyriausybė sutiktų su SSRS prezidento reikalavimais ir tuojau atkurtų Lietuvos teritorijoje SSRS konstituciją ir Lietuvos SSR konstituciją. Jeigu iki 15 val. nebus išpildyti mūsų reikalavimai, mes įkursime nacionalinio gelbėjimo komitetą, kuris imsis rūpintis LSSR ateitimi“.
  • 11 val. Kaune sovietų kariškiai užgrobė buvusios SDAALR organizacijos patalpas ir šalia esantį „Vairo“ viešbutį.
  • 11 val. 45 min. Vilniaus garnizono viršininkas V. Uschopčikas informavo Aukščiausiąją Tarybą apie Vilniuje prasidedančius karinius „manevrus“ ir pabėgusių iš armijos kareivių gaudymą.
  • 11 val. 50 min. sovietų kariškiai šarvuočiais apsupo, o paskui užgrobė Lietuvos Respublikos krašto apsaugos departamento būstinę Vilniuje, Viršuliškių gatvėje.
  • 12 val. sovietų kariuomenės tankai ir šarvuočiai užėmė Vilniaus Spaudos rūmus. Akcijos metu sovietų kariškiai naudojo šaunamuosius ginklus. Keli žmonės su šautinėmis žaizdomis išvežti į ligoninę, dar keli asmenys sumušti ir sužaloti, tarp sužeistųjų – ir moterys.
  • 12 val. 15 min. Alytuje sovietų desantininkai užgrobė technikos mokyklos pastatą, kurio patalpose buvo įsikūręs Krašto apsaugos departamento Alytaus skyrius.
  • 12 val. 30 min. buvo užimtas Krašto apsaugos pastatas Šiauliuose.
  • 12 val. 55 min. Vilniuje, Žalgirio ir Rinktinės gatvių sankryžoje, sovietų kariuomenės tankas išvažiavo į priešingą eismo juostą ir apvertė sunkvežimį, sunkiai sužalotas jo vairuotojas iš Panevėžio. Vilniaus gatvėmis pradėjo intensyviai judėti karinė technika.
  • 13 val. buvo užgrobtas Kauno vairuotojų mokyklos, kur vykdavo Krašto apsaugos departamento kursai, pastatas.
  • 13 val. 30 min. AT pirmininkas V. Landsbergis skambino SSRS prezidentui M. Gorbačiovui. Pokalbis neįvyko, nes prezidentas „pietauja“.
  • 15 val. Komunistų partijos Centro komiteto pastate surengtoje spaudos konferencijoje Ideologijos skyriaus vedėjas J. Jermalavičius paskelbė, kad Lietuvoje yra sukurtas „Lietuvos SSR gelbėjimo komitetas“, kuris į savo rankas ima visą valdžią šalyje.
  • 15 val. 20 min. AT posėdyje ministras pirmininkas A. Šimėnas pristatė 11 ministrų, jie prisiekė ištikimybę Lietuvai.
  • 16 val. 30 min. nuo Rudaminos Vilniaus kryptimi pajudėjo 50 tankų. Marijampolės rajone, ties Igliauka, buvo uždarytas kelias į Vilnių. Iš Panemunės į Vilnių pradėjo važiuoti dengtų karinių mašinų kolona.
  • 16 val. 40 min. Lietuvos užsienio reikalų ministras Algirdas Saudargas išsiuntė protesto notą SSRS užsienio reikalų ministerijai, kurioje buvo išreikštas susirūpinimas dėl sovietinės kariuomenės siautėjimo Lietuvoje.
  • 17 val. 25 min. buvo užgrobtas Medžiotojų ir žvejų draugijos sandėlis Vilniuje, pagrobti 12 medžioklinių šautuvų bei draugijos dokumentai.
  • 20 val. 55 min. Buvo užgrobtos ir nusiaubtos Krašto apsaugos departamento Vilniaus m. skyriaus patalpos Kosciuškos gatvėje.
  • 21 val. užimtas Nemenčinės TV retransliacijos centras.
  • 23 val. vieno šarvuočio ekipažas įsiveržė į Vilniaus geležinkelio stoties dispečerinę, sustabdytas traukinių eismas.
 • Sausio 12 d.
  • 0 val. 30 min. sovietų kariškiai, panaudodami karinę techniką ir ginklus, užgrobė Lietuvos vidaus reikalų ministerijos Atskirojo ypatingosios paskirties milicijos būrio bazę Valakupiuose. Apie 30 Lietuvos milicininkų perėjo į okupantų pusę.
  • 4 val. 30 min. bandyta užimti Policijos akademijos pastatą Baltupiuose, Vilniuje. Aukščiausiosios Tarybos nakties posėdyje V. Landsbergis pranešė, kad jau tris kartus nesėkmingai bandė susisiekti su SSRS prezidentu M. Gorbačiovu. Vadovauti kariuomenės veiksmams į Vilnių atvyko SSRS gynybos ministro pavaduotojas pulkininkas generolas V. Ačialovas.
  • 11 val. 20 min. ginkluoti sovietų kareiviai užpuolė pasienio postą ties Varėna kelyje Pariečė-Druskininkai. Iš Kaliningrado į Vilnių permesta apie 400 sovietų kariuomenės kareivių. LR AT priimė nutarimą „Dėl priemonių Lietuvos Respublikai ginti“, sudaryta laikinoji gynybos vadovybė. Užėmus Spaudos rūmus ir taip suvaržius spaudą, pradėtas leisti bendras laikraštis „Laisva Lietuva“ lietuvių, lenkų ir rusų kalbomis.
  • 13 val. atvyko Leningrado tarybos delegacija.
  • 14 val. Kaune karinis sunkvežimis, pažeidęs eismo taisykles, Tvirtovės alėjoje susidūrė su lengvuoju automobiliu. Vienas žmogus žuvo, 3 – sunkiai sužeisti. Vilniečiai vežė maistą keleiviams dėl streiko sustojusiuose traukiniuose. Naujosios Vilnios geležinkelio stotyje įstrigęs traukinys su vaikais iš Černobylio. Žmonės iš visos Lietuvos budėjo prie Aukščiausiosios Tarybos, Radijo ir televizijos komiteto, Televizijos bokšto ir Tarpmiestinės telefonų stoties.
  • 22 val. karinės technikos kolona iš Šiaurės miestelio Žirmūnų gatve pajudėjo miesto centro link. Kaune desantininkai gaudė jaunuolius į sovietinę armiją. LKP (SSKP) miesto komitete CK darbuotojas atsargos pulkininkas V. Šurupovas sukviestiems „darbininkų draugovių“ atstovams davė nurodymus pasiruošti svarbiems įvykiams.
  • 23 val. grupė nežinomų asmenų, pasiskelbusių „nacionalinio gelbėjimo komitetu“, kreipdamiesi į Aukščiausiąją Tarybą ir Lietuvos gyventojus, pareiškė, kad „mūsų pareiga – paimti į savo rankas visą valdžią Lietuvoje, kad būtų išvengta ekonominio kracho ir brolžudiško karo“.
  • 24 val. tankai, šarvuočiai, dengti sunkvežimiai iš Šiaurės karinio miestelio pajudėjo Karoliniškių link. Viename iš sunkvežimių – KGB „Alfos“ grupė.
    
 • Sausio 13 d.
  • 1 val. 25 min. tankai Karoliniškėse, važiuojantys Televizijos bokšto link, ties „Kometos“ parduotuve pradėjo šaudyti tuščiais šoviniais.
  • 1 val. 50 min. tankai pradėjo supti Televizijos bokštą, prieš tankus einantys automatininkai koviniais šoviniais šaudo į žemę, o vėliau ir į bokštą aplink apstojusius žmones. Tankai ir desantininkai siautėja apie 2 valandas.
  • 2 val. Šarvuočiai ir tankai apsupa Radijo ir televizijos komiteto pastatą, pradeda šaudyti į pastatą ir budinčius žmones, užima Komiteto rūmus ir studijas. Kariškiai trukdo paimti žuvusiųjų lavonus ir sužeistuosius. Užėmus Televizijos bokštą, vienas LKP (SSKP) vadovų J. Jermalavičius iš karinės mašinos per garsiakalbį skelbia „Broliai lietuviai, nacionalistų ir separatistų vyriausybė, kuri priešpastatė save liaudžiai, nuversta. Eikite pas savo tėvus, vaikus…“. Per TV bokšto šturmą žuvo 13 civilių gyventojų, daugiau kaip 500 žmonių sužeista. Šturmuojant Radijo ir televizijos komiteto pastatą rikošetu kulka į nugarą savųjų nušautas sovietų desantininkas V. Šackichas. Užgrobusi radijo ir televizijos pastatus tankų kolona važiuoja prie Aukščiausiosios Tarybos rūmų; čia susirinkę apie 20 tūkst. parlamento gynėjų; jie gieda „Marija, Marija“, meldžiasi, dainuoja. Minios pulti kariuomenė nesiryžta.
  • 2 val. nutraukus Vilniaus radijo ir televizijos transliaciją, pradeda veikti Lietuvos televizijos Kauno redakcija ir nedidelio galingumo siųstuvai Kaune, Sitkūnuose ir Juragiuose. Sitkūnų ir Juragių siųstuvų stotis apsupę desantininkai pareikalauja nutraukti laidas.
  • 2 val. 22 min. deputatams ir esantiesiems AT rūmuose dalijamos dujokaukės.
  • 3 val. 20 min. Aukščiausiojoje Taryboje susirenka 60 deputatų.
  • 3 val. 26 min. kunigas Robertas Grigas kreipiasi į esančiuosius AT rūmuose, suteikia jiems visuotinį nuodėmių atleidimą ir pakviečia atlikti išpažintį.
  • 3 val. 46 min. Danijos TV korespondentas praneša, kad visą valdžią paėmęs kažkoks „nacionalinio gelbėjimo komitetas“.
  • 4 val. 12 min. Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas V. Landsbergis prašo deputačių moterų eiti namo. Jos atsisako.
  • 4 val. 15 min. Vyriausybės informacijos tarnyba praneša, kad Vyriausybė nenutraukia savo veiklos ir aktyvios SSRS ginkluotųjų pajėgų okupacijos sąlygomis. Visos Lietuvos Respublikos vykdomosios valdžios institucijos, savivaldybės ir gyventojai privalo vykdyti tik šios Vyriausybės nurodymus. Kiekviena kita valdžia Lietuvoje yra neteisėta ir jos nurodymai Lietuvos žmonėms yra neprivalomi. Aukščiausioji Taryba sausio 13, 14 ir 15 d. paskelbia gedulo dienomis. AT atleidžia iš ministro pirmininko pareigų A. Šimėną, kaip nežinia kur esantį ir negalintį eiti pareigų. Ministru pirmininku paskiriamas Gediminas Vagnorius, jo pavaduotoju – Zigmas Vaišvila. Lietuvos Aukščiausioji Taryba kreipiasi į visus SSRS žmones, primindama, kad Lietuvos tragedija yra ir jų tragedija, bei ragindama padėti agresiją stabdyti; į pasaulio vyriausybes, aiškindama SSRS pradėjus nepaskelbtą karą prieš Lietuvą, prašydama pripažinti, kad Sovietų Sąjunga užpuolė kitą suverenią valstybę. LR AT priima nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos laikinosios gynybos vadovybės sudarymo“.
  • 5 val. 20 min. Sveikatos apsaugos ministras Juozas Olekas kreipiasi į medicinos ir gailestingumo organizacijas pagalbos chirurginiais instrumentais ir vaistais.
  • 5 val. 35 min. Lietuvos Respublikos atstovybei Maskvoje Lietuvos Aukščiausioji Taryba suteikia pasiuntinybės statusą, o Vyriausybės atstovui Egidijui Bičkauskui pasiuntinio rangą – priimamas nutarimas: jeigu teisėtai išrinkta Lietuvos Respublikos valdžia nebegalės funkcionuoti, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministrui A. Saudargui pavedama suformuoti vyriausybę emigracijoje.
  • 5 val. 45 min. pranešama, kad dėl įvykių Lietuvoje Norvegijos vyriausybė kreipėsi į Jungtinių tautų organizaciją.   Lenkijos vyriausybė pareiškia savo solidarumą su suverenios Lietuvos žmonėmis ir pasmerkia sovietų kariuomenės veiksmus.
  • 10 val. 35 min. pro Aukščiausiąją Tarybą požeminiu tuneliu pravažiuoja 30 šarvuočių ir 7 tankai.
  • 10 val. 40 min. Vilniaus oro uoste nusileidžia lėktuvas su SSRS AT Tautybių Tarybos sprendimu atsiųsta delegacija.
  • 11 val. du šarvuočiai, važinėdami po miestą, per garsiakalbius pranešinėja, kad nuo sausio 13 d. Vilniuje įvesta komendanto valanda – ji prasideda 22 val. ir tęsiasi iki 6 val. 30 min., o Vilniaus kariniu komendantu paskirtas Vilniaus karinės įgulos viršininkas generolas majoras V. Uschopčikas. Vis daugiau žmonių renkasi prie Aukščiausiosios Tarybos rūmų. Prie Televizijos bokšto tvoros ir prie Radijo ir televizijos komiteto rūmų, kitoje gatvės pusėje, žmonės neša gėles, uždega žvakutes. Gatvėse sutraiškytos mašinos, stiklo šukės, kraujo pėdsakai. Vilniuje išleistas vienintelis laikraštis „Respublika“.
  • 12 val. skambina visų Lietuvos bažnyčių varpai, aukojamos šv. Mišios už žuvusius.
  • 13 val. 37 min. į parlamento rūmus atvyksta SSRS AT Tautybių Tarybos delegacija: B. Oleinikas, L. Ter Petrosianas, N. Dementėjus ir SSRS AT Žmogaus teisių ir viešumo komisijos pirmininkas V. Fotijevas. Svečiai susipažįsta su filmuota medžiaga, išklauso liudininkų parodymus. Vėliau jie lankosi Šiaurės miestelyje. „Nacionalinio gelbėjimo komitetas“ paskelbia kreipimąsi į SSRS prezidentą M. Gorbačiovą ir SSRS AT pirmininką A. Lukjanovą, kuriame informuoja apie situaciją Lietuvoje ir prašo SSRS prezidentą skubiai įvesti Lietuvos teritorijoje prezidentinį valdymą.
  • 19 val. gaunamas pranešimas, kad Rusijos Federacijos AT pirmininkas Borisas Jelcinas atvyksta į Pabaltijį.
  • 20 val. gaunamas pranešimas, kad Kijeve įvyko Lietuvos nepriklausomybę remiantis mitingas. Dalyvavo apie 25 tūkstančiai žmonių.
  • 20 val. 10 min. pranešama apie Rygoje vykusį mitingą Lietuvai remti. Dalyvavo keli šimtai tūkstančių žmonių[1]. Pradedami rengti apsaugos įtvirtinimai aplink AT rūmus, budinčių žmonių daugėja.
  • 21 val. 15 min. AT pirmininkas V.Landsbergis praneša, kad su kariškiais pavyko susitarti ir jie pažadėjo, jog ateinančią naktį nebus jokių karinių akcijų.
Tolimesni įvykiai
 • Sausio 14 d. – Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas V.Landsbergis telefonu kalbėjosi su SSRS prezidentu M. Gorbačiovu ir pareiškė protestą dėl sovietų kariuomenės veiksmų Lietuvoje. M. Gorbačiovas pažada nurodyti, kad į desantininkų užgrobtus objektus būtų įleistas sveikatos apsaugos ministras J. Olekas apžiūrėti, ar ten nėra sužeistųjų ir lavonų. Į V.Landsbergio prašymą surengti konstruktyvų susitikimą, M. Gorbačiovas atsako, kad tokius įgaliojimus turi atvykusi delegacija. Vilniuje iš pat ryto pradeda veikti kolaborantų radijo stotis. Mokslų akademijos salėje, vykstant SSRS AT Tautybių Tarybos delegacijos susitikimui su Lietuvos rašytojais ir kitų kūrybinių sąjungų nariais, pranešama, kad Vilniuje desantininkai įsiveržė į vietinio radijo ryšių stotį: išvaryti darbuotojai, sumušti užsienio žurnalistai, filmavę užėmimą. Vilniaus radijo taškas nustojo veikęs, Kauno radijas tebeveikia. Žuvusieji sausio 13 d. prie Televizijos bokšto ir Radijo ir televizijos komiteto pastato pašarvojami Vilniaus sporto rūmuose.
 • Sausio 15 d. – naktį kariniai patruliai stabdo mašinas, tikrina dokumentus. Dešimtys tūkstančių žmonių iš visos Lietuvos plaukia į Sporto rūmus, kur pašarvotos kruvinosios nakties aukos. Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejuje pašarvojamas sausio 13 d. prie TV bokšto žuvęs Titas Masiulis. Per dvi dienas Aukščiausiąją Tarybą pasiekia daugiau kaip 10 tūkstančių telegramų, kuriose remiamas teisėtai išrinktas Parlamentas ir Vyriausybė. Aukščiausioji Taryba Lietuvos gedulą pratęsia dar tris dienas. Aukščiausioji Taryba nutaria atkurti Lietuvos Respublikos Vyčio Kryžiaus ordiną. Juo tos pačios dienos AT Prezidiumo nutarimu pirmieji apdovanojami trylika asmenų, žuvusių ginant Lietuvos radijo ir televizijos pastatus. Lietuvos Aukščiausioji Taryba priima nutarimą sudaryti valstybinę komisiją kariškių nusikaltimams tirti. AT Prezidiumo nutarimu patvirtinama LR Gynybos fondo komisija. Vėl pradeda eiti visi laikraščiai, kurių redakcijos ir spaustuvė buvo užgrobtos.
   
 • Sausio 16 d. – visa Lietuva atsisveikina su sovietinės armijos agresijos aukomis. Vilniaus arkikatedroje aukojamos šv. Mišios. Dešimtys tūkstančių žmonių iš visos Lietuvos Sausio tryliktosios aukas palydi į Antakalnio kapines. Per karinę radijo stotį „Litva Sovetskaja“ laikraščio redaktorius, vienas iš „Jedinstvos“ organizatorių A. Gelbachas skelbia pilietinį karą. Aplink Aukščiausiąją Tarybą toliau auga įtvirtinimai, kasami prieštankiniai grioviai. Aukščiausioji Taryba kreipiasi į JTO prašydama apginti Lietuvoje demokratiškai išrinktą valdžią ir atsiųsti JTO komisiją. Iš Aukščiausiosios Tarybos rūmų atgaivina savo laidas nepriklausomos Lietuvos televizija. Šiauliuose pradedama nepriklausomos televizijos laidų transliacija. Lietuvos televizijos ir radijo kūrybiniai darbuotojai bei techninis personalas atsisako bendradarbiauti su kariškių paskirtais administratoriais. Iš kariškių nusiaubtų Lietuvos RTV rūmų savo laidas pradeda transliuoti kolaborantų televizija (visuomenės praminta „Kaspervizija“), vadovaujama Edmundo Kasperavičiaus. Televizijos „Panoramos“ laidoje, pasivadinęs „nacionalinio gelbėjimo komiteto“ ryšininku, J. Jermalavičius pareiškia: „Kareiviai lyg ir vykdė SSRS Prezidento įsaką dėl grupuočių nuginklavimo“.
 • Sausio 17 d. – naktį SSRS kariškių patruliavimas Vilniuje labai suintensyvėja. Formalus pretekstas – po miestą važinėja banditai, todėl konfiskuojami pinigai ir ginklai. Vilniuje sovietų kariškiai pagrobia 11 jaunuolių. Pretekstas – gaudomi pabėgėliai iš SSRS kariuomenės. Aukščiausioji Taryba priima Lietuvos Respublikos savanoriškosios krašto apsaugos tarnybos įstatymą. SSRS ir LKP (SSKP) atstovų spaudos konferencijoje dalyvavęs SSRS gynybos ministerijos atstovas generolas majoras J. Naumanas paskelbia, kad pranešimai apie žuvusius civilius gyventojus yra „grynas melas ir provokacija“ ir kad kareiviai neturėjo kovinių šovinių. JAV ir sąjungininkai raketomis ir iš lėktuvų atakuoja taikinius Irake ir okupuotame Kuveite. Prasideda Persijos įlankos karas.
 • Sausio 18 d. – AT posėdyje Krašto apsaugos departamento generalinis dir. Audrius Butkevičius praneša, kad nors sovietų kariuomenė teigia, jog komendanto valanda nėra įvesta, iš tikrųjų ties pagrindiniais išvažiavimais iš Vilniaus ir svarbiausiose miesto sankryžose stabdomi automobiliai, tikrinami piliečių dokumentai, kad pastaruoju metu ypač suintensyvėjo jaunuolių gaudymas į SSRS kariuomenę.
 • Sausio 20 d. – įvyksta Islandijos užsienio reikalų ministro J. B. Hannibalssono ir jį lydinčių dviejų asistentų, lankančių Baltijos šalis, susitikimas su Aukščiausiosios Tarybos pirmininku V. Landsbergiu. Per spaudos konferenciją svečias patvirtina, kad Islandijos vyriausybė visą laiką ir be jokių išlygų pripažino Baltijos kraštų nepriklausomybę: „Mano Vyriausybė rimtai svarsto galimybę užmegzti diplomatinius santykius su Lietuva“.
 • Sausio 21 d. – Pskovo desantininkų divizijos kariškiai paliko Lietuvą.
 • Sausio 23 d. – apie 13 val. Vilniuje sovietų kaukėti desantininkai užgrobia įmonės „Spauda“ popieriaus sandėlį, esantį Kirtimų gatvėje.
 • Sausio 24 d. – vakare sovietų kariškiai apšaudo privačius automobilius, vieną automobilį kartu su keleiviais pagrobė. Naktį Vilniuje ginkluoti patruliai stabdo automobilius, šaudo iš automatų ir kulkosvaidžių, troleibusuose krečia keleivius.
 • Sausio 25 d. – naktį Vilniaus gatvėse sovietų kariškiai sustabdo ir sumuša ne vieną praeivį. Stabdomos ir greitosios medicinos pagalbos mašinos, „patikrinti“ išvaromi ir medikai, ir vežami ligoniai.
 • Sausio 27 d. – Vilniaus rajone, Medininkuose ir Lavoriškėse, sovietų kariai sudegina Lietuvos pasienio muitines.
 • Sausio 28 d. – Aukščiausioji Taryba priima pareiškimą „Dėl agresijos prieš Lietuvą plėtimo ir karinės diktatūros grėsmės SSRS“. Jame dar kartą kreipiamasi į pasaulio tautų bendriją, į didžiąsias demokratines valstybes ir Jungtines Tautas, prašant ryžtingai užkirsti kelią ginkluotai prievartai ir diktatūrai.
 • Sausio 29 d. – po vidurnakčio SSRS kariškiai kelyje Vilnius-Kaunas apšaudo lengvąjį automobilį. Šautine žaizda į galvą sunkiai sužeistas Vilniaus technikos universiteto studentas Jonas Tautkus kitą dieną ligoninėje mirė. Jau užregistruota 580 žmonių, nukentėjusių nuo sovietų armijos veiksmų sausio įvykių metu.
 • Sausio 30 d. – nuo SSRS armijos kariškių, patruliuojančių Lietuvos miestų gatvėse, pastarosiomis dienomis nukentėjo dar 12 žmonių. Vilniaus rajone patruliai stabdo ir krečia greitosios pagalbos automobilius.
 • Sausio 31 d. – iš Maskvos grįžta Aukščiausiosios Tarybos pirmininko pavaduotojo Česlovo Stankevičiaus vadovaujama derybų delegacija. Ten ji derino Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos politinės sutarties tekstą. Jis iš esmės suderintas, parafuoti visi jo straipsniai. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija iš likusių Lietuvai ištikimų Vilniaus OMON’o būrio pareigūnų įkuria specialiosios paskirties būrį „ARAS“.
 • Vasario 9 d. – visuotinė Lietuvos gyventojų apklausa dėl Lietuvos nepriklausomybės. Apklausoje dalyvauja 84,73 proc. turinčių teisę balsuoti gyventojų. 90,47 proc. jų balsuoja už teiginį, kad Lietuva būtų nepriklausoma demokratinė respublika.

Atsakomybė

Po tragiškų Lietuvai 1991 m. sausio 13 dienos įvykių buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal tuomet galiojusio Baudžiamojo kodekso straipsnius – kenkimą, viešą raginimą pažeisti Lietuvos Respublikos suverenitetą, antivalstybinių organizacijų kūrimą ir dalyvavimą jų veikloje, tyčinį nužudymą sunkinančiomis aplinkybėmis ir kt. [1] 1996 m. birželio 19 d. baudžiamoji byla dėl Sausio 13-osios dienos įvykių Lietuvoje 48 kaltinamų asmenų atžvilgiu buvo perduota nagrinėti Vilniaus apygardos teismui. 1996 m. spalio 9 d. Vilniaus apygardos teismas atskyrė ir grąžino ikiteisminį tyrimą prokuratūrai 42 asmenų atžvilgiu, kadangi jie buvo pasislėpę. 1999 m. rugpjūčio 23 d. Vilniaus apygardos teismo nuosprendžiu 6 asmenims buvo paskirtos bausmės (Mykolas Burokevičius, Juozas Jermalavičius, Juozas Kuolelis, Leonas Bartoševičius, Stanislovas Mickevičius, ir Jaroslavas Prokopavičius).

Nuo 1992 m. Lietuvos Generalinė prokuratūra siuntė dokumentus į Baltarusiją, kuriuose dėl sausio įvykių reiškiamas susidomėjimas generolu majoru Vladimiru Uschopčiku ir redaktore Stanislava Juoniene.

Bylos nagrinėjimas Vilniaus apygardos teisme pradėtas 2016 m. sausio 27 dieną. Byloje 65 baudžiamojon atsakomybėn patraukti asmenys apkaltinti dėl tarptautinės teisės draudžiamo elgesio su žmonėmis, tarptautinės humanitarinės teisės saugomų asmenų žudymo, tarptautinės humanitarinės teisės saugomų asmenų žalojimo, kankinimo ar kitokio nežmoniško elgesio su jais ar jų turto apsaugos pažeidimo, draudžiamos karo atakos, uždraustų karo priemonių naudojimo.

Tarp kitų asmenų, byloje kaltinimai pareikšti buvusiam KGB karininkui Michailui Golovatovui, buvusiam Sovietų Sąjungos gynybos ministrui Dmitrijui Jazovui, buvusiam sovietų armijos Vilniaus garnizono vadui Vladimirui Uschopčikui, Lietuvos komunistų partijos buvusiam antrajam sekretoriui Vladislavui Švedui, buvusiam Lietuvos komunistų partijos centrinio komiteto sekretoriui Algimantui Naudžiūnui.    

Tenkindamas Apolinaro Juozo Povilaičio sūnaus, nukentėjusiojo Roberto Povilaičio prašymą, teismas nusprendė apklausti kaip liudytoją buvusį Sovietų Sąjungos prezidentą Michailą Gorbačiovą. Michailo Gorbačiovo, kaip asmens, galimai turinčio žinių apie teismo nagrinėjamos bylos aplinkybes, pavardę apklausų metu ne kartą nurodė liudytojai.

Susiję renginiai

PavadinimasDataKalbos
1Odisejs Kostanda: Ja zaudēsim Barikāžu laika dūšu, mūsu liktenis ir izlemtsOdisejs Kostanda: Ja zaudēsim Barikāžu laika dūšu, mūsu liktenis ir izlemts19.01.2024lv
2Minskā, Baltkrievija, protestos pret prezidenta vēlēšanu rezultātiem- pirmais upurisMinskā, Baltkrievija, protestos pret prezidenta vēlēšanu rezultātiem- pirmais upuris10.08.2020lv
3
Altaja novadā, Krievijā kādā tūristu bāzes istabiņā atrasti 4 līķi31.07.2020lv
4Russia's newest Su-57 fighter crashed during a test flight in the far eastern Khabarovsk regionRussia's newest Su-57 fighter crashed during a test flight in the far eastern Khabarovsk region24.12.2019en, lv, ru
5Stavropoles novadā, Krievijā nokritusi militārā lidmašīna SU-25UB. Abi piloti katapultējušies, taču atrasti mirušiStavropoles novadā, Krievijā nokritusi militārā lidmašīna SU-25UB. Abi piloti katapultējušies, taču atrasti miruši03.09.2019lv, ru
6Sīrijā notriekts krievu militārais helikopters Ka-52. Apkalpe gājusi bojāSīrijā notriekts krievu militārais helikopters Ka-52. Apkalpe gājusi bojā07.05.2018lv
7Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā, lai mazinātu spriedzi reģionā, Baltijas valstīs tiek izvietotas dažādu NATO valstu karaspēka vienībasPēc Krievijas iebrukuma Ukrainā, lai mazinātu spriedzi reģionā, Baltijas valstīs tiek izvietotas dažādu NATO valstu karaspēka vienības02.02.2017lv
8Russia bath lotion Boyarishnik kills 62 drinkers in Irkutsk, 57 hospitalisedRussia bath lotion Boyarishnik kills 62 drinkers in Irkutsk, 57 hospitalised19.12.2016en, lv, ru
9Krievijā nošauti 2 ceļa policistiKrievijā nošauti 2 ceļa policisti09.10.2016lv, ru
10Rīgā tiek demontēts Ļeņina piemineklisRīgā tiek demontēts Ļeņina piemineklis24.08.1991lv
11Rugpjūčio pučasRugpjūčio pučas19.08.1991de, ee, en, fr, lt, lv, pl, ru, ua
12"Barikāžu laika" beigas. Sēru diena un tiek glabāti nogalinātie"Barikāžu laika" beigas. Sēru diena un tiek glabāti nogalinātie25.01.1991lv
13Latvijas AP sāk veidot vienotu valsts pašaizsardzības komisijuLatvijas AP sāk veidot vienotu valsts pašaizsardzības komisiju18.01.1991lv
14Trauksme uz barikādēm Trauksme uz barikādēm 17.01.1991lv
15OMON uzbrukumi IeM kursantiem - Minskas Augstākās milicijas skolas Rīgas filiālei Zeļļu ielā 8OMON uzbrukumi IeM kursantiem - Minskas Augstākās milicijas skolas Rīgas filiālei Zeļļu ielā 815.01.1991lv
16PSKP ģenerālsekretārs nosoda Baltiju par separātisma ideju izplatīšanuPSKP ģenerālsekretārs nosoda Baltiju par separātisma ideju izplatīšanu16.11.1990lv
17Oto Lācis: Atvadas no Latvijas kompartijasOto Lācis: Atvadas no Latvijas kompartijas19.07.1990lv
18The first Godmanis cabinet was the government of Latvia from 7 May 1990 to 3 August 1993The first Godmanis cabinet was the government of Latvia from 7 May 1990 to 3 August 199307.05.1990en, lv, ru
19Lietuva paskelbė atkurianti visišką valstybės suverenitetąLietuva paskelbė atkurianti visišką valstybės suverenitetą11.03.1990lt, lv
20Patriotiski latviešu jaunieši novāc kokus, kuri aizsedz Latvijas Prezidenta J. Čakstes pieminekliPatriotiski latviešu jaunieši novāc kokus, kuri aizsedz Latvijas Prezidenta J. Čakstes pieminekli08.05.1988lv

Žemėlapis

  Asmenys

  Pavadinimas Gimęs Negyvas Kalbos
  1Darius GerbutavičiusDarius Gerbutavičius14.07.197313.01.1991lt, ru
  2Virginijus DruskisVirginijus Druskis01.06.196913.01.1991lv
  3Viktoras ŠatskichasViktoras Šatskichas28.04.196913.01.1991lt, lv, pl, ru
  4
  Rolandas Jankauskas00.00.196913.01.1991lv
  5Loreta AsanavičiūtėLoreta Asanavičiūtė22.07.196713.01.1991en, lt, lv, pl, ua
  6
  Rimantas Juknevičius00.00.196613.01.1991lv
  7Aleksandrs DemčenkoAleksandrs Demčenko06.01.195412.02.2020lv, ru
  8Alvydas KanapinskasAlvydas Kanapinskas00.00.195213.01.1991lv
  9Juris PodnieksJuris Podnieks05.12.195023.06.1992de, en, lv, ru
  10Pāvels GračovsPāvels Gračovs01.01.194823.09.2012lv, ru
  11Džocharas DudajevasDžocharas Dudajevas15.02.194421.04.1996de, ee, en, fr, lt, lv, pl, ru, ua
  12Borisas PugoBorisas Pugo19.02.193722.08.1991de, ee, en, fr, lt, lv, pl, ru
  13Algirdas BrazauskasAlgirdas Brazauskas22.09.193226.06.2010de, en, fr, lt, lv, pl, ru
  14Michailas GorbačiovasMichailas Gorbačiovas02.03.193130.08.2022de, en, fr, lt, lv, pl, ru
  15Boris Nikolajewitsch JelzinBoris Nikolajewitsch Jelzin01.02.193123.04.2007de, en, fr, lv, pl, ru
  16Walentin WarennikowWalentin Warennikow15.12.192306.05.2009de, en, lv, pl, ru, ua
  Žymos