Pastāsti par vietu
lv

Lat­vi­jas Pa­gai­du Na­ci­onālā padome pieņem 2 rezolūcijas: par Latvijas valstisko vienotību un par neatkarību

Notikumam nav bildes. Pievieno notikuma bildi!
Datums:
02.12.1917

Lat­vi­jas Pa­gai­du Na­ci­onālā padome (LPNP), ko iz­vei­do­ja no po­li­tiskām par­tijām, sa­bied­riskām un saim­nie­ciskām or­ga­nizācijām un bija lielākā po­li­tiskā or­ga­nizāci­ju apvienība

1917. ga­da 2. de­cembrī LPNP pieņēma 2 re­zolūci­jas:

 • Dek­larāci­ja par Lat­vi­jas te­ri­to­riālo ap­vie­nošanu 
 • Dek­larāci­ja par Lat­vi­jas te­ri­to­riālo  au­to­no­mi­ju.

"No­stājo­ties uz Krie­vi­jas tau­tu pašno­teikša­nās tiesību pa­ma­ta, LPNP pa­slu­di­na, ka Lat­ga­le, t.i., Vi­teb­skas gu­berņas Dau­gav­pils, Lu­dzas un Rēzek­nes ap­riņķi ir pie­vie­no­ja­mi Lat­vi­jai, ku­ras stāvok­li, at­tiecības uz ārie­ni un iek­šējo iekārtu no­teiks viņas Sa­tver­smes sa­pul­ce un iekšējie ple­biscīti."

Ot­rajā dek­larācijā LPNP

"pa­slu­di­na, ka Lat­­vi­ja, kurā ie­iet Vid­ze­me, Kur­ze­me un Lat­ga­le, ir au­to­no­ma valsts vienība, ku­ras stāvok­li, at­tiecības uz ārie­ni un iekšējo iekārtu no­teiks viņas Sa­tver­smes sa­pul­ce un tau­tas ple­biscīts".

***

Ādolfs Klīve, Kārlis Bērends un ci­ti bi­ja iz­tei­kušies, ka Lat­vi­jas valsts ne­at­karība pa­slu­dināta ga­du pirms 1918. ga­da 18. no­vem­­bra, t.i., 1917. ga­da 2. de­cembrī.

LPNP pirmā Lat­vi­jas stāvokļa kon­cep­ci­ja bi­ja fe­de­rāci­jas ide­ja Krie­vi­jas sastāvā. Tajā lai­kā pat So­mi­ja ne­bi­ja spēju­si pa­slu­dināt se­vi par ne­at­karīgu val­sti! Na­ci­onālās au­to­no­mi­jas pa­slu­dināšana nozīmēja daudz.

Par LPNP kon­sti­tuēšanos ziņoja krie­vu un lat­viešu pre­se, arī vācu iz­de­vums Rus­sland. Ar franču dip­lomātu at­bal­stu ziņu par LPNP no­di­bināšanos iz­platīja ra­di­o un telegrāfa aģentūras. Ne­at­karības ide­ja izgāja pa­saulē.

(pēc Pēteris Ziemelis materiāliem)

Gan 23.10.1918. Balfūra izteiktais apliecinājums Meijerovicam, ka Lielbritānija atzīst LPNP un slavenā 1918. gada 11. novembra Balfūra nota, ar kuru Lielbritānija rakstiski atzina Latvijas neatkarību un nodrošināja tai militāro palīdzību balstījās tieši uz LPNP rezolūcijām, jo Latvijas Tautas padome tika sasaukta nedēļu pēc Balfūra notas. 

Saistītie notikumi

NosaukumsDatumsValodas
1Latvijas Ministru prezidents Aigars Kalvītis un Krievijas premjerministrs Mihails Fradkovs Maskavā parakstīja Latvijas un Krievijas robežlīgumu.Latvijas Ministru prezidents Aigars Kalvītis un Krievijas premjerministrs Mihails Fradkovs Maskavā parakstīja Latvijas un Krievijas robežlīgumu.27.03.2007lv, pl
250 gadus pēc padomju okupācijas Latvijā tiek paziņots par Krievijas armijas izvešanu 50 gadus pēc padomju okupācijas Latvijā tiek paziņots par Krievijas armijas izvešanu 31.08.1994lv, pl, ru
3PSRS atzīst 1940. gadā okupēto Baltijas valstu atjaunoto neatkarībuPSRS atzīst 1940. gadā okupēto Baltijas valstu atjaunoto neatkarību06.09.1991lv, pl, ru
4Aptauja par Latvijas neatkarībuAptauja par Latvijas neatkarību03.03.1991en, lv
5Latvijas neatkarības ienaidnieku- Interfrontes mītiņš. "Glābšanas komiteja" paziņo par varas pārņemšanuLatvijas neatkarības ienaidnieku- Interfrontes mītiņš. "Glābšanas komiteja" paziņo par varas pārņemšanu15.01.1991lv
6Notiek Latvijas Tautas Frontes Domes izsludinātā Vislatvijas tautas manifestācijaNotiek Latvijas Tautas Frontes Domes izsludinātā Vislatvijas tautas manifestācija13.01.1991lv
7Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanaLatvijas Republikas neatkarības atjaunošana04.05.1990en, lv, pl
8LR Pilsoņu Kongresa vēlēšanasLR Pilsoņu Kongresa vēlēšanas23.04.1990lv
9Baltijas ceļš - Balti kett - Baltijos kelias - Балтийский путьBaltijas ceļš - Balti kett - Baltijos kelias - Балтийский путь23.08.1989de, ee, en, fr, lt, lv, pl, ru, ua
10Nodibināta Latvijas Nacionālās Neatkarības Kustība (LNNK)Nodibināta Latvijas Nacionālās Neatkarības Kustība (LNNK)10.07.1988lv
11Notiek simbolisks grupas Helsinki-86 gājiens un ziedu nolikšana pie Brīvības pieminekļa Rīgā deportēto piemiņas dienāNotiek simbolisks grupas Helsinki-86 gājiens un ziedu nolikšana pie Brīvības pieminekļa Rīgā deportēto piemiņas dienā14.06.1987lv
12Tiek dibināta Latvijas cilvēktiesību aizstāvības grupa Helsinki-86 Tiek dibināta Latvijas cilvēktiesību aizstāvības grupa Helsinki-86 10.07.1986lv
13Neatkarību iegūst - bijušās Kurzemes kolonija Jaunkurzeme (1639.-1693.) TobagoNeatkarību iegūst - bijušās Kurzemes kolonija Jaunkurzeme (1639.-1693.) Tobago31.08.1962lv
14PSRS genocīds pret nekrievu tautām. Operācija "Krasta banga". 1949. gada marta deportācijas. Izsūtīti vairāk kā 94,000PSRS genocīds pret nekrievu tautām. Operācija "Krasta banga". 1949. gada marta deportācijas. Izsūtīti vairāk kā 94,00025.03.1949de, ee, en, lv, pl, ru
15LPSR Iekšlietu ministra slepens ziņojums Vilim Lācim par nacionālajiem partizāņiemLPSR Iekšlietu ministra slepens ziņojums Vilim Lācim par nacionālajiem partizāņiem22.03.1947lv
16Līdz ar 2. Vācijas kapitulāciju, karadarbību beidz Kurzemes CietoksnisLīdz ar 2. Vācijas kapitulāciju, karadarbību beidz Kurzemes Cietoksnis08.05.1945en, lv
17Latvijas Centrālā padome pieņem “Deklarāciju par Latvijas valsts atjaunošanu”Latvijas Centrālā padome pieņem “Deklarāciju par Latvijas valsts atjaunošanu”08.09.1944lv
18Latvijas Centrālās Padomes MemorandsLatvijas Centrālās Padomes Memorands17.03.1944de, en, lv, ru
19Rīgu okupē vācu karaspēksRīgu okupē vācu karaspēks01.07.1941lv
20Ar PSRS APP dekrētu tiek izveidota Latvijas PSR - Latvija tika inkorporēta PSRS sastāvāAr PSRS APP dekrētu tiek izveidota Latvijas PSR - Latvija tika inkorporēta PSRS sastāvā05.08.1940lv, ru

Karte

Avoti: news.lv

  Personas

  Nosaukums No Līdz Valodas
  1Otto NonācsOtto Nonācs29.02.188021.02.1942lv
  2Kārlis SkalbeKārlis Skalbe07.11.187915.04.1945lv
  3Eduards LaursonsEduards Laursons25.02.187601.07.1950lv
  4Jānis AkuratersJānis Akuraters13.01.187625.07.1937en, lt, lv, ru
  5Voldemārs ZāmuelsVoldemārs Zāmuels22.05.187216.01.1948lv
  6Kārlis Vilhelms PauļuksKārlis Vilhelms Pauļuks24.05.187021.01.1945lv
  7Kristaps BahmanisKristaps Bahmanis06.02.186712.03.1942lv
  Birkas