Powiedz o tym miejscu
pl

Józef Stalin

Data urodzenia:
18.12.1878
Data śmierci:
05.03.1953
Data pogrzebu :
09.03.1953
Inne nazwiska/pseudonimy:
Josef Stalin, Joseph Stalin, Josifs Staļins, Džugašvili, Иосиф Виссарионович Джугашвили/Сталин, იოსებ სტალინი, Иосиф Сталин, Ио́сиф Виссарио́нович Сталин, С
Kategorie:
bolszewik, organizator/uczestnik represji, polityk, uczestnik II wojny światowej
Narodowość:
 gruzińska
Cmentarz:
Kremlin Wall Necropolis

Józef Stalin (ros. Иосиф Сталин; właściwie Iosif Wissarionowicz Dżugaszwili, ros. Иосиф Виссарионович Джугашвили i; Ioseb Besarionis Dze Dżughaszwili, gruz. იოსებ ბესარიონის ძე ჯუღაშვილი; ps. Stalin, ros. Сталин, Koba; ur. 18 grudnia (6 grudnia starego stylu) 1878 w Gori, zm. 5 marca 1953 w Kuncewie) – radziecki polityk pochodzenia gruzińskiego, formalnie pełniący obieralne, kadencyjne funkcje sekretarza generalnego KPZR i jej poprzedniczek oraz premiera ZSRR, a faktycznie dożywotni dyktator Związku Radzieckiego, posiadający nieograniczoną władzę.

W imię wyznawanej idei walki klasowej stosował jako metodę rządzenia masowy, państwowy wewnętrzny i zewnętrzny terror, który pochłonął, według różnych ocen, od kilku do kilku dziesiątków milionów ofiar śmiertelnych. Podpisując sojusz z III Rzeszą, umożliwił Niemcom rozpoczęcie agresji zbrojnej na Polskę, przyczyniając się do wybuchu II wojny światowej.

Jednocześnie powraca, przede wszystkim w Rosji, pogląd o zasługach Stalina dla industrializacji i obrony ZSRR.

Młodość

Iosif Dżugaszwili w 1902

Stalin na wygnaniu, rok 1915

Zdjęcie wykonane przez carską policję

Ioseb Besarionis Dze Dżugaszwili był synem szewca Wissariona (Bezo, Besario) Dżugaszwili i pochodzącej z chłopów pańszczyźnianych praczki Katarzyny (Jekatieriny, Ketevan) z domu Geładze. Przyrostek nazwiska "-szwili" oznacza po gruzińsku „syn”, aczkolwiek nie jest znane w tym języku słowo bądź imię "Dżuga". Był dzieckiem słabym i chorowitym, trzecim w rodzinie, dwoje starszych umarło w niemowlęctwie. Jako ojczystym językiem posługiwał się gruzińskim, zaś po rosyjsku, którym też władał, do końca życia mówił z wyraźnym, gruzińskim akcentem. Tematem kontrowersji pozostaje etniczne pochodzenie Stalina. O ile zwykle uznaje się go za Gruzina, o tyle częsta jest też opinia, że był on Osetyjczykiem, co było kilkakrotnie wykorzystywane w propagandzie Gruzji, jak i Osetii Południowej, pozostających ze sobą w konflikcie.

Jego ojciec prowadził w Gori własny zakład szewski, gdzie zatrudniał co najmniej dziesięciu robotników, nie licząc terminatorów. Z czasem, jego postępujący alkoholizm spowodował, że zakład upadł, a ojciec, często w stanie upojenia alkoholowego dopuszczający się przemocy na małym Józefie oraz swojej żonie, w końcu opuścił rodzinę. Stalin miał wtedy sześć lat. Od 1888 roku Stalin uczęszczał do szkoły parafialnej w Gori, a od 1894 roku kształcił się, za namową swojej matki oraz dzięki protekcji jej przyjaciół, w seminarium duchownym w Tyflisie (obecnie Tbilisi). Szkoły tej nie ukończył. Jednak wbrew legendzie, stworzonej później przez oficjalną propagandę, Stalin nie został usunięty z seminarium za marksistowskie poglądy czy też niezdane egzaminy. Zrezygnował z nauki z powodu podwyższenia czesnego, którego nie był w stanie, bądź po prostu nie chciał płacić. Zachowały się po dziś dzień jego wszystkie seminaryjne świadectwa. Wyniki w nauce, w zależności od roku studiów, miał dobre lub bardzo dobre (niektórzy wskazują na jego niezwykłą pamięć). W młodości pisał wiersze. Siedem z nich zostało opublikowanych w czasopiśmie Iweria. W roku 1907 – a więc kiedy Stalin był już zawodowym rewolucjonistą – jeden z jego wierszy opublikowano w wyborze najlepszej poezji gruzińskiej.

Po porzuceniu seminarium, Stalin zatrudnił się na niskopłatnej posadzie księgowego w obserwatorium astronomicznym w Tyflisie. W tym czasie już prowadził działalność partyjną (zwaną też rewolucyjną) w Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji (SDPRR), należał do gruzińskiej organizacji marksistowskiej Mesame dasi. Pracę przerwał w roku 1901, gdyż zaczął się ukrywać. W latach 1901–1902 był członkiem komitetu partyjnego w Tyflisie i Batumi, na drugim zjeździe SDPRR (1903) wszedł do frakcji bolszewików. Uczestniczył w rewolucji 1905 roku. Był delegatem I konferencji SDPRR w Tammerfors (nazwa szwedzka, po fińsku Tampere) oraz IV i V zjazdu (1906 i 1907 rok), w latach 1907-1908 – członkiem bakińskiego komitetu partii. Na plenum KC SDPRR, po VI Praskiej Wszechrosyjskiej Konferencji (1912 rok), z inicjatywy Lenina, został zapisany do KC i Rosyjskiego Biura KC SDPRR(b).

Działalność polityczna

Znanym i nawet oficjalnie nieukrywanym elementem jego działalności partyjnej na Zakaukaziu było organizowanie i kierowanie tzw. rewolucyjnymi ekspropriacjami (eksami), czyli zbrojnymi napadami na banki, konwoje pocztowe i pociągi w celu zdobycia środków finansowych na działalność partyjną – zgodnie ze znaną leninowsko-marksistowską dewizą „grab zagrabione”. W działaniach tych Stalina wspomagał czynny wykonawca Siemion Ter-Petrosjan ps. Kamo. Różne źródła podają pięć znanych akcji w okresie 1905-1907 r. – na Kodżorskiej linii kolejowej pod Tyflisem (8 tys. rubli), w Kutaisi (15 tys.), w Kwirili (201 tys.), w Duszecie (315 tys. z miejskiej kasy) oraz najbardziej znana akcja napadu na powóz pocztowy na placu Erywańskim w centrum Tyflisu 13 czerwca 1907 roku, kiedy to po rzuceniu siedmiu bomb, zabiciu trzech ochroniarzy i zranieniu ok. 50 przypadkowych przechodniów (według zapisu z miejskiej gazety Kaukaz) zrabowano 250 tysięcy rubli.

Podczas nielegalnej działalności partyjnej używał wielu pseudonimów konspiracyjnych, jak Soso (imię z czasów dzieciństwa), Koba (w gruzińskim folklorze znana jest pod takim imieniem postać rozbójnika – w rodzaju Robin Hooda lub Janosika), Iwanowicz, Dawid, Niżeradze, Cziżikow. Wielokrotnie był aresztowany i karany administracyjnie, m.in. na zsyłkę na Syberię (długi czas przebywał w Kraju Turuchańskim). Wielokrotnie ze zsyłek uciekał.

Po rewolucji lutowej w 1917 roku wrócił do Piotrogrodu (poprzednio i obecnie Sankt Petersburg) i do czasu powrotu Lenina kierował KC i komitetem piotrogrodzkim partii bolszewików. Był też członkiem kolegium redakcyjnego gazety Prawda i innych pism bolszewików, np. petersburskiej "Zwiezdy". Brał udział w rewolucji październikowej (początkowo zwanej w Rosji przewrotem październikowym), po czym został ludowym komisarzem ds. narodowości. W czasie wojny domowej był nadzwyczajnym pełnomocnikiem WCKW (Wszechrosyjskiego Centralnego Komitetu Wykonawczego) ds. zaopatrzenia w ziarno z północnego Kaukazu, działał w różnych rolach w kluczowych rejonach walk – pod Carycynem (obecnie Wołgograd), Permem oraz Lwowem i Zamościem. Od 26 października 1917 roku kierował Ludowym Komisariatem Narodowości zapewniając sobie stale zwiększające się w wpływy w nowopowstałych republikach. Po śmierci Swierdłowa w 1919 r. przejął szereg obowiązków związanych ze sprawami personalnymi, co stało się źródłem jego potęgi. W trakcie wojny polsko bolszewickiej 1919-1920 był komisarzem politycznym radzieckiego Frontu Południowo-Zachodniego, współdowodząc z Aleksandrem Jegorowem. Był współtwórcą konarmii, której członkowie, zazwyczaj niewykształceni, ale za to bardzo ambitni „domorośli komuniści”, „prości żołnierze” i „patriotyczni proletariusze”, jak Budionny i Woroszyłow, utworzyli później kręgosłup jego frakcji bezwzględnie wypierając i niszcząc „starych bolszewików” gdyż: nie znosili intelektualistów, profesjonalistów, oficerów, urzędników, Żydów, okcydentalistów i obcokrajowców, czyli w istocie większości przywódców partii bolszewickiej.

Działalność w ZSRR

Józef Stalin i Nikita Chruszczow

W 1922 roku utworzono dla niego urząd sekretarza generalnego Wszechrosyjskiej Partii Komunistycznej (bolszewików) – (RKP(b)), później (od 1925) Wszechzwiązkowej Partii Komunistycznej (bolszewików) – (WKP(b)) i wreszcie (od 1952) Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego (KPZR).

Ponadto w latach 1941-53 pełnił urząd przewodniczącego Rady Komisarzy Ludowych (od 1946 Rady Ministrów) ZSRR. Początkowo swoją władzę opierał na zaufaniu Lenina, w miarę pogłębiania się choroby wodza ujawnił talent mistrza intryg partyjnych. Początkowo sprzymierzony z Grigorijem Zinowjewem i Lwem Kamieniewem (1924-26) przeciwko Lwowi Trockiemu, postrzeganemu jako następca Lenina. Po odsunięciu Trockiego pozbył się tych dwóch przejściowych sprzymierzeńców w sojuszu z Nikołajem Bucharinem, Aleksiejem Rykowem i Tomskim (1926-29). W końcu pozbył się ich także, stawiając na działaczy partyjnych pozbawionych własnego zdania, autorytetu i ślepo aprobujących wszystkie posunięcia wodza.

W 1929 z polecenia Stalina rozpoczęto walkę z religią, poprzez utworzenie organizacji propagującej ateizm, Związku Wojujących Bezbożników. Kampania wymierzona była głównie przeciwko cerkwi prawosławnej, a także innym wyznaniom. Nowa ateistyczna organizacja była głównym wykonawcą w następnych kilkunastu latach, planowego niszczenia obiektów sakralnych, cmentarzy, przedmiotów kultu religijnego a także przekazywaniem służbom bezpieczeństwa ZSRR list księży przeznaczonych do wymordowania. Jeszcze pod koniec 1929 nakazano konfiskatę dzwonów kościelnych, a do 1930 wszystkim popom prawosławnym podniesiono podatki o 1000 procent, pozbawiono praw obywatelskich (co spowodowało utratę praw do świadczeń medycznych i pomocy żywnościowej). W następnych latach większość z nich aresztowano, wypędzono lub zesłano do obozów. Do 1 marca 1930 zburzono 6 715 cerkwi prawosławnych i ok. 9 500 meczetów. W 1936 liczba duchownych w ZSRR zmniejszyła się o ok. 85 procent (pozostało zaledwie 15 procent czyli ok. 17 800 duchownych) w stosunku do liczby z 1914 roku, i o 75 procent w stosunku do roku 1928.

Jego władza w 1934 stała się na tyle absolutna, że nikt nie odważał się na krytykę jakichkolwiek posunięć władz, co jednak tym bardziej czyniło go podejrzliwym wobec współpracowników. Stalin przejął i rozwinął po rządach Lenina bezwzględną policję polityczną ("Czeka") oraz zalążek systemu obozów koncentracyjnych Gułag (Gławnoje Uprawlienie Łagieriej), w którym począwszy od 1933 przebywało na stałe 10 milionów więźniów. Skrytobójcze morderstwo popularnego działacza Siergieja Kirowa, uważanego za potencjalnego następcę Stalina i największego jego rywala w walce o władzę w partii komunistycznej (z tego powodu część historyków twierdzi iż Kirow został zamordowany z polecenia Stalina, chociaż brak na to jednoznacznych dowodów) było sygnałem do tzw. Wielkiej Czystki (1934-39) w trakcie której dokonano po sterowanych procesach sądowych wymordowania większości starych rewolucjonistów, działaczy partyjnych, a także oficerów Armii Czerwonej i różnych niewygodnych wodzowi osób. Czystka w Armii dotknęła ponad 30 000 oficerów (ok. 50% kadry dowódczej, w tym 80% generałów i pułkowników).

Stalin zorganizował także intrygę, która posłużyła do zamordowania marszałka Michaiła Tuchaczewskiego – w 1936 przekonał nazistów do sfabrykowania dowodów przeciwko niemu, dotyczących rzekomych tajnych kontaktów między Tuchaczewskim, a hitlerowską generalicją. Materiały spreparowało Gestapo, a do ZSRR dostarczył je sowiecki podwójny agent (jednocześnie NKWD i Gestapo), generał Nikołaj Skoblin. Tuchaczewskiego oraz 7 innych wysokich oficerów skazano 11 czerwca 1937 w pokazowym procesie i zamordowano 12 czerwca. Stalin, za pomocą całkowicie mu posłusznego szefa NKWD, Nikołaja Jeżowa, dokonywał masowej eksterminacji przeciwników politycznych – osobiście podpisywał listy osób przeznaczonych do wymordowania. Jego podpis figuruje na ponad 400 listachtylko z lat 1937-1939, zawierających nazwiska 44 000 ludzi (bolszewików, członków rządu oraz oficerów wojska i osób ze świata kultury). Czystka w partii komunistycznej, którą rozpoczął Stalin, do 1939 spowodowała wymordowanie ok. 1 miliona szeregowych członków partii, w niektórych rejonach kraju likwidowano wszystkich działaczy partyjnych, np. w Leningradzie zamordowano 150 delegatów na 17. zjazd partii, zostawiając przy życiu zaledwie 2. Terror obejmował jednak w pierwszym rzędzie zwykłych obywateli ZSRR – w 1989 eksperci rosyjskiego Centrum Praw Człowieka Memoriał odkopali w pobliżu Czelabińska na Uralu jedną z wielu masowych mogił ofiar terroru z lat 30., która zawierała 80 000 ludzkich szkieletów.

Kolektywizacja i wielki głód

Najbardziej krwawym przejawem działań Stalina była kolektywizacja (1929-34), czyli przymusowe zapędzenie chłopów do tzw. kołchozów, będących czymś pośrednim między spółdzielniami produkcyjnymi, a komunami rolnymi. W wyniku przymusowej kolektywizacji przeprowadzonej na początku lat 30. zesłano do łagrów ponad 2 miliony chłopów, z czego tylko od lutego 1930 do grudnia 1931 ponad 1,8 miliona – kilkaset tysięcy zmarło w obozach, a kulminacją wymierzonej przeciwko chłopom akcji stał się Wielki Głód na Ukrainie, który spowodował śmierć co najmniej od 6 do 7 milionów ludzi (niektóre szacunki podają liczbę nawet 10-15 milionów ludzi). Kolektywizacja łączyła się z eksterminacją zamożniejszych chłopów, przez stalinowską propagandę określanych mianem "kułaków" (według planów Stalina miało to być 10% mieszkańców wsi) oraz głodem spowodowanym przymusowymi rekwizycjami produkcji rolnej – o ile przed 1930 chłopi oddawali ok. 15-20% produkcji, resztę przeznaczając na zasiewy, już w 1930 dostali nakaz oddawania 35% produkcji, a w rok później ponad 45% – spowodowało to katastrofalne załamanie cyklu produkcyjnego. Zagrożeni widmem głodu, chłopi zaczęli ukrywać zboże, zarzynali żywy inwentarz, aby móc przeżyć – wtedy wprowadzono tzw. "brygady szturmowe", które siłą rekwirowały znalezione produkty rolne oraz zastosowano drakońskie prawo (tzw.dekret o pięciu kłosach), wprowadzone na wyraźne żądanie Stalina. Prawo to przewidywało karę minimum 10 lat łagru lub karę śmierci w przypadku "roztrwonienia lub kradzieży socjalistycznej własności". Na mocy tych postanowień, od 1932 do 1933 aresztowano 125 tys. ludzi, z czego 5 400 skazano na karę śmierci. Klęska głodu na Ukrainie i Kaukazie spowodowała także liczne przypadki ludożerstwa wśród zdesperowanej ludności wsi. Ubocznymi, pożądanymi przez władze skutkami kolektywizacji był wzrost potęgi władzy, potok wywłaszczonych chłopów (tzw.rozkułaczonych) do pracy przymusowej oraz dobrowolnej w przemyśle, stłumienie dążeń narodowych na Ukrainie. Ocenia się iż łącznie w latach 1929-1938 ofiarami kolektywizacji padło ok. 15 mln ludzi, zarówno na skutek deportacji, głodu lub masowych egzekucji. Dla uzasadnienia tych represji propaganda sowiecka wykreowała wizerunek kułaka, "chłopa z zaciśniętymi pięściami", który jako wróg ludu zagrażał komunistycznemu państwu i odpowiadał za trudności z zaopatrzeniem w żywność. Ekonomicznym skutkiem kolektywizacji był zanik efektywności i spadek produkcji rolniczej o 30%.

Kult jednostki

Stalin dbał o własny wizerunek w społeczeństwie, przedstawiając siebie jako spadkobiercę Lenina, chociaż ten wyraźnie ostrzegał przed nim w tzw. testamencie Lenina i radził aby go odsunąć, gdy jeszcze sprawował władzę. Zlecając służbie bezpieczeństwa wykrywanie nieistniejących spisków kontrrewolucyjnych, podsycał w społeczeństwie atmosferę ciągłego zagrożenia i niepewności. Jednocześnie kreował się na wodza narodu, co objawiało się ogromnym wpływem na życie społeczne i kulturalne. Już w latach 1924-1925 polecił zmianę nazw miejscowości Juzowka, Nowokuźnieck i Carycyn na Stalino, Stalinskij i Stalingrad. Od roku 1929 rozpoczął się faktycznie okres totalitarnego kultu jednostki – miejscowościom w ZSRR zaczęto zmieniać nazwy np. Stalinabad, Stalin-Auł, Staliniri, Stalinissi, Stalino, Stalinogorsk, Stalińsk, Szczyt Stalina itd. Imię Stalina nosiły zakłady pracy, np. fabryka samochodów w Moskwie i Zakłady Artyleryjskie w Gorki otrzymały nazwę Zawod imieni Stalina, czyli ZiS. Artyści zaczęli tworzyć wiersze i różne pochlebne określenia dotyczące przywódcy, np. "lokomotywa historii,"słońce narodów", "bolszewik z granitu", "człowiek ze stali", "spiżowy leninista" czy "uniwersalny geniusz". O Stalinie powstały także filmy biograficzne, rolę dyktatora odgrywał w nich Michaił Giełowani. Nie będąc znacznie wyższym od otoczenia (miał według protokołu sekcji zwłok 167 cm wzrostu), kazał się portretować wysokim i silnym. Są dane o tym, że portreciści, którzy z różnych względów nie sprostali tym wymaganiom, byli usuwani, a kilku z nich zabito.

Także artyści spoza ZSRR, o przekonaniach komunistycznych lub lewicowych, niejednokrotnie uprawiali kult jednostki – w 1953 z okazji śmierci Stalina, Pablo Picasso namalował jego wyidealizowany portret, został jednak niespodziewanie skrytykowany przez partię komunistyczną w ZSRR za niewystarczający realizm. Kult Stalina przybierał nieograniczone i często groteskowe formy, w miastach stawiano niezliczone pomniki przywódcy, a poeci pisali wiersze ku jego czci. Jeden z nich, Aleksiej Tołstoj napisał:

"O, Ty, któryś jest jasnym narodów słońcem, Naszych dni słońcem niegasnącym Jaśniej świeci od słońca Twa mądrość wszechogarniająca"

Polscy poeci także pisali wiersze o Stalinie. Adam Ważyk napisał:

"Mądrość Stalina rzeka szeroka, w ciężkich turbinach przetacza wody, płynąc wysiewa pszenice w tundrach, zalesia stepy, stawia ogrody."

Spośród polskich pisarzy wyróżniła się tu Helena Bobińska (1887-1968) hagiograficznie ujętą swoją powieścią dla młodzieży Soso. Dziecięce i szkolne lata Stalina (1953), która zrobiła wówczas krótkotrwałą karierę, wydana w przekładach w krajach komunistycznych.

Kolektywizacji, industrializacji, Wielkiej Czystce i innym kampaniom politycznym towarzyszyła natrętna, agresywna propaganda, która kreowała nowych bohaterów (Pawlik Morozow, Aleksiej Stachanow), głosiła chwałę i nieśmiertelność Lenina (Mauzoleum Lenina), samego Stalina i jego wybrańców których otoczono para-religijnym kultem (którego uczono w szkołach), wpajała ideały komunizmu a później także rosyjskiego nacjonalizmu (mesjanistyczno-pionierska rola Rosjan w rewolucji), zwalczała "przeżytki kapitalizmu" do których zaliczano przestępczość, religię, niektóre style w sztuce (konstruktywizm, jazz). Jedynym obowiązującym stylem w sztuce i twórczości artystycznej stał się socrealizm. Propaganda wkrótce stała się głównym zadaniem dziennikarzy, nauczycieli oraz artystów, którzy podlegali krytyce i prześladowaniom za poruszanie niewłaściwych tematów, lub traktowanie ich w niewłaściwy sposób. Wobec mniejszych liczebnie grup etnicznych stosowano rusyfikację.

Kult Stalina uprawiano także poza ZSRR. W latach 1949-1955 budowano pomnik Stalina w Pradze, wysadzony w 1962. W roku 1950 rumuńskie miasto Braszów zmieniło nazwę na Oraşul Stalin, czyli Miasto Stalina, którą nosiło do 1960. Także polskie miasto Katowice nosiło w latach 1953-1956 nazwę Stalinogród. W 1951 odsłonięto pomnik Stalina w Budapeszcie, zniszczony podczas powstania 1956. Imię Stalina nosiły liczne zakłady pracy, m.in. Cegielskiego – Zakłady Metalowe im. Józefa Stalina w Poznaniu (ZISPO). Wiele placów otrzymało nazwę Stalina.

Industrializacja i polityka wewnętrzna w latach 30.

Sukcesem Stalina było zbudowanie przed II wojną światową mocarstwa przemysłowo-wojskowego. Zgodnie z ideami komunizmu gospodarka ZSRR była planowa (kolejne tzw. plany pięcioletnie opracowywał państwowy Gospłan – Państwowy Komitet Planowania) i prawie w całości znacjonalizowana. Wbrew jednak tym ideom, kierunki polityki ekonomicznej nie były wytyczane przez społeczne zapotrzebowanie (którego w żaden sposób nie badano), ale przez potrzeby arsenału Armii Czerwonej. Uwarunkowania te sprawiły, iż rozwój gospodarczy i uprzemysłowienie realizowano kosztem indywidualnej konsumpcji i ograniczenia spożycia, zgodnie z zasadą "pracuj więcej, jedz mniej". W celu zwiększenia wydajności pracy, rozpowszechniano zasadę "socjalistycznego współzawodnictwa pracy" co w praktyce oznaczało wymuszanie na robotnikach stałego przekraczania norm i pracę ponad siły. Robotników motywowano również stworzonym przez propagandę mitem Aleksieja Stachanowa, którego stawiano za wzór do naśladowania, już za życia kreując jego legendę (której rozwinięciem był także tzw. ruch stachanowski).

W latach 1928-1942, podczas rządów Stalina, wzrost gospodarczy określano na średnio 20% rocznie, znacznie wzrosła także produkcja kluczowych dla gospodarki i przemysłu ciężkiego surowców, w 1928 roku wyrażony procentowo poziom ich produkcji osiągnął 111% w stosunku do roku 1913, w roku 1933 wyniósł 281%, a w 1938 już 658%. Największe przyrosty ilościowe osiągnęła produkcja dla przemysłu stalowego (wzrost zapotrzebowania na uzbrojenie i maszyny), a także innych surowców – węgla kamiennego, energii i artykułów chemicznych. Niemniej jednak oficjalne statystyki były fałszowane w celach propagandowych – przemysł stał się przedmiotem kultu w państwie radzieckim, którego wyrazem była m.in. stała Wystawa Osiągnięć Gospodarczych w Moskwie.

ZSRR był traktowany w latach 30. jako sojusznik państw demokratycznych ze względu na wrogi stosunek nazizmu do komunizmu (jak się wydaje wyłącznie z powodu żydowskiego pochodzenia części działaczy, ale też internacjonalizmu). Tymczasem Stalin doszedł do porozumienia z III Rzeszą o podziale Europy Wschodniej (pakt Ribbentrop-Mołotow). W jego wyniku Stalin rozciągnął swoją władzę na wschodnie tereny ówczesnej Polski, a także Łotwę, Litwę, Estonię, Rumunię (Besarabia, Bukowina), które zostały poddane kolektywizacji i masowemu terrorowi. Niepodległość obroniła natomiast Finlandia. Stalin ściśle przestrzegał zobowiązań sojuszu z Niemcami, od 1939 dostarczając Niemcom surowców strategicznych i zaopatrzenia do prowadzenia wojny na zachodzie Europy (kampania francuska 1940), przekazując także stronie niemieckiej osoby niepożądane na terenie ZSRR (m.in. niektórych działaczy komunistycznych). W maju 1941 Stalin został przewodniczącym Rady Komisarzy Ludowych ZSRR. W okresie 19 lipca 1941 — 25 lutego 1946 pełnił funkcję Ludowego Komisarza Obrony.

Okres II wojny światowej

Konferencja w Jałcie w lutym 1945, Józef Stalin po prawej stronie

Stalin prowadził w okresie II wojny światowej aktywną politykę zmierzającą do poszerzenia komunistycznej strefy wpływów. Działania te rozpoczęte zostały poprzez zawarcie sojuszu wojskowego z Niemcami w Rapallo oraz paktu Ribbentrop-Mołotow, na mocy którego w dniu 17 września 1939, ZSRR bez wypowiedzenia wojny zaatakował wschodnie terytoria Rzeczypospolitej, co spowodowało w dalszej konsekwencji represje wobec ludności polskiej oraz w mniejszym stopniu w stosunku do innych narodowości. Działania militarne obejmowały wspomniany już atak na Polskę we wrześniu 1939 i podział jej terytorium w ścisłym porozumieniu z Nazistowskimi Niemcami, wojnę z Finlandią w okresie listopad 1939 – marzec 1940 roku oraz włączenie części terytorium Finlandii do ZSRR, zajęcie państw nadbałtyckich Litwy, Łotwy i Estonii, oraz aneksję przez ZSRR Besarabii w 1940 roku. Wynikiem tych działań było m.in. uwięzienie kilkunastu tysięcy polskich oficerów, zamordowanych w ramach tzw. zbrodni katyńskiej na podstawie decyzji Stalina i jego współpracowników. Polityka Stalina pochłonęła również ponad milion ofiar na wschodnich terenach Polski okupowanych przez ZSRR w wyniku zaprowadzonego tam terroru, rozstrzeliwań, zesłań do obozów pracy oraz deportacji całych rodzin. Liczbę wywiezionych z samej Wileńszczyzny ocenia się na 130 000. Większość deportowanych nie przeżyła zsyłki.

Stalin i godło Rzeczpospolitej Polskiej w 1944

W okresie tym Stalin był bliskim sojusznikiem nazistowskich Niemiec, blisko współpracując z Hitlerem. To jednak – zdaniem niektórych historyków – ambicje terytorialne Stalina spowodowały decyzję Hitlera o ataku na Związek Radziecki (22 czerwca 1941 roku). Wojna z Niemcami (1941-1945) początkowo przyniosła druzgocące klęski, które zagroziły samemu istnieniu ZSRR i rządom Stalina, który będąc pewnym iż Niemcy nie zaatakują ZSRR przeżył psychiczne załamanie. Jak dowodzą dokumenty ujawnione niedawno przez rosyjskich historyków w lutym 1942 SS-Obergruppenführer Karl Wolff przez siedem dni spotykał się w Mceńsku z wysłannikiem Józefa Stalina, zastępcą Berii, Wsiewołodem Mierkułowem. Stalin proponował zawieszenie broni na froncie wschodnim, zawarcie wojskowego przymierza niemiecko-radzieckiego i eksterminację Żydów w Związku Radzieckim. Strony nie doszły jednak do porozumienia. Pod presją sytuacji wojennej dokonano przesunięcia akcentów w polityce wewnętrznej, ideologii i propagandzie, przejściowo zastąpiono komunizm hasłami narodowymi, częściowo odbudowano zniszczoną Cerkiew i rozwiązano Związek Wojujących Bezbożników, porzucono hasła internacjonalizmu na rzecz wielkości Rosji. Popełniane przez Stalina błędy militarne, kompensowane były determinacją społeczeństwa, umiejętnościami dowódców sowieckich a także dużej pomocy amerykańskiej w sprzęcie wojskowym, odbywającej się w ramach Lend Lease Act. Stalin jednak nie zaniedbał terroru: wprowadzono faktyczną karę śmierci za oddanie się do niewoli, oddziały zaporowe strzelały do żołnierzy wycofujących się z pola walki, deportowano też całe narody (Czeczenów, Kałmuków, Tatarów Krymskich, Niemców nadwołżańskich). Napaść wojsk niemieckich na ZSRR spowodowała z konieczności sojusz z Wielką Brytanią i USA.

Józef Stalin i Wiaczesław Mołotow, Jałta, luty 1945

Stalin spotkał się kilkakrotnie z premierem Wielkiej Brytanii, Winstonem Churchillem oraz prezydentami USA, Franklinem Delano Rooseveltem i Harrym Trumanem (konferencja teherańska, konferencja jałtańska, konferencja poczdamska), deklarując przywiązanie do demokracji i wolę współdziałania po wojnie w zamian za realne ustępstwa partnerów. Po wojnie zerwał jednak umowy, narzucając dominację ekonomiczną, ideologiczną, i polityczną ZSRR krajom Europy Wschodniej, okupowanym przez Armię Czerwoną. Działania te dotyczyły w głównej mierze Polski, Czechosłowacji, Węgier, Rumunii i Bułgarii, w konsekwencji przyspieszając ich sowietyzację. W przypadku Polski, Stalin ingerował w treść konstytucji PRL z 1952, osobiście wprowadzając do niej szereg zmian i uzupełnień[6]. Pomoc jaką udzielił partyzantce komunistycznej pomogła także ustanowić komunistyczne reżimy Josipa Broz Tito w Jugosławii, Mao Zedonga w Chinach. Jego polityka doprowadziła do konfliktu z Jugosławią, która w 1948 wypowiedziała mu posłuszeństwo, zrywając związki z ZSRR.

Okres powojenny

Stalin w 1945

Powojenny czas panowania poświęcił odbudowie poważnie zniszczonej przez wojnę gospodarki w celu przygotowania się do nowej – jak wierzył – nieuniknionej wojny z państwami zachodnimi. Dzięki szpiegostwu, ale i rozwojowi nauki w ZSRR uzbroił swoje państwo w broń atomową, zainspirował wybuch wojny koreańskiej. W kraju kontynuował terror i wykorzystanie siły niewolniczej więźniów politycznych do monstrualnych projektów gospodarczych (zalesianie pustyń, przekopywanie kanałów, kolej arktyczna). Stalin aprobował także pseudonaukową działalność Trofima Łysenki, który m.in. za pomocą sfałszowanych badań naukowych zdołał przekonać komunistów do swoich idei – w 1948 WKP(b) specjalnym dekretem odrzuciło uznawane na całym świecie zasady genetyki Mendla, uznając za oficjalną naukę państwa radzieckiego łysenkizm. Decyzja ta, jak i państwowo aprobowana działalność Łysenki miała negatywny i długotrwały wpływ na rozwój biologii i rolnictwa w ZSRR, przyczyniła się do głodu milionów ludzi[potrzebne źródło] i do katastrofalnego stanu radzieckiej produkcji rolniczej – ocenia się iż w 1953, w chwili gdy umarł Józef Stalin, ilość produkowanego mięsa i warzyw w całym ZSRR była niższa niż za cara Mikołaja II.

Stalin próbował zastraszyć także najbliższych pracowników aresztowaniami żon i synów, rozstrzeliwaniami braci, podejrzeniami o szpiegostwo. Jego podejrzenia koncentrować się zaczęły wokół Żydów, których podejrzewał o współdziałanie z wywiadem amerykańskim. Na tym tle doszło do zamordowania dnia 12 stycznia 1948, z polecenia Stalina, Salomona Michoelsa – przewodniczącego najsilniejszej organizacji skupiającej komunistycznych działaczy żydowskich, Żydowskiego Komitetu Antyfaszystowskiego (JAFK). 20 listopada 1948 decyzją KC KPZR rozwiązano JAFK, a jego czołowi działacze zostali aresztowani – część z nich została stracona, reszta otrzymała wyroki długoletniego więzienia lub zesłania do łagrów. 12 sierpnia 1952, z polecenia Stalina, zamordowano w podziemiach więzienia NKWD w Moskwie, Łubianki, 13 pisarzy żydowskich tworzących w języku jidysz, wcześniej oskarżonych w pokazowym procesie o "żydowski nacjonalizm" – w opinii historyków zajmujących się tym okresem historii ZSRR, był to typowy mord sądowy ery stalinizmu.

Antysemicki charakter miała walka z tzw. kosmopolityzmem, który sprowadzono do demaskowania i usuwania z pracy Żydów, a w końcu sprawa lekarzy kremlowskich – głównie żydowskiego pochodzenia – których oskarżano o celowe niewłaściwe leczenie i uśmiercanie w ten sposób działaczy partyjnych. Prawdopodobnie tłem tego urojenia było pogarszające się zdrowie wodza.

Powojenny okres władzy Stalina cechowało także przyjmowanie przez niego nowych tytułów, orderów i stopni. 24 czerwca 1945 r. Michaił Kalinin, Przewodniczący Prezydium Rady Najwyższej ZSRR, podpisał dekret awansujący go do rangi generalissimusa. Z kolei w 1950 roku Józef Stalin przyjął Złotą Gwiazdę Bohatera Związku Radzieckiego.

Śmierć Stalina

Zgodnie z oficjalnym komunikatem, Józef Stalin zmarł 5 marca 1953 r. w Kuncewie na wylew krwi do mózgu o 21:50.

Istnieją jednak także istotne poszlaki, że Stalin został zamordowany kilka dni wcześniej za wiedzą lub na polecenie niektórych współpracowników – wymieniane są różne nazwiska, w tym Ławrientija Berii, który później twierdził[potrzebne źródło], że przyczynił się do śmierci wodza i że dzięki temu ocalił wielu partyjnych dygnitarzy, gdy Stalin w tym czasie planował kolejną czystkę w najwyższych władzach państwowych i partyjnych ZSRR. Różne publikacje wskazują na prawdopodobieństwo zastosowania do otrucia Stalina specyfiku podobnego do warfaryny, a także wykonania mu zastrzyku z adrenaliny.

Śmierć Stalina spowodowała falę histerii w propagandzie i społeczeństwie sowieckim oraz ostatni realny paroksyzm jego kultu. Podczas pogrzebu w Moskwie wiele setek (są też dane mówiące o tysiącach) osób zostało śmiertelnie poturbowanych (stratowanych) w tłumach. Powstało wiele utworów żałobnych, Katowice zmieniły nazwę na Stalinogród.

Ciało Stalina zmumifikowano i umieszczono w mauzoleum Lenina na placu Czerwonym. W 1961 ciało zostało usunięte i spopielone, a jego prochy umieszczone pod murem Kremla, za mauzoleum, obok grobów kilku szczególnie czczonych działaczy bolszewickich i komunistycznych. Na tych grobach znajdują się postumenty z popiersiami zmarłych, w tym postument z popiersiem Stalina.

Domniemany szowinizm Stalina i jego polityka narodowościowa

Stalin był jednym z twórców polityki korienizacji (wracania do korzeni). W jej ramach poszczególne narodowości ZSRR miały uzyskać autonomię, własne, lokalne władze, możliwość posługiwania się swoim językiem w życiu publicznym. Polityka ta była realizowana w okresie rządów Lenina, po czym stopniowo wycofywał się z niej Stalin. Zmiana wynikała z fundamentalnej różnicy poglądów. Lenin był przekonany, że największe zagrożenie dla ZSRR i socjalizmu stanowił rosyjski nacjonalizm i szowinizm. Zdaniem Stalina to nacjonalizmów poszczególnych narodów należało się wystrzegać i je zwalczać.

W odniesieniu do większości narodów ZSRR zaczęto prowadzić politykę rusyfikacji. Przejawiała się ona m.in. w zastępowaniu stworzonych za Lenina alfabetów łacińskich cyrylickimi lub całkowitym likwidowaniem jeszcze kilka lata wcześniej promowanych języków. Celem Stalina było prawdopodobnie bezkompromisowe zintegrowanie i scentralizowanie państwa, co ideologicznie argumentowano jako przyspieszenie drogi do komunizmu.

Wśród historyków częste jest przekonanie, że Stalin był w istocie rosyjskim szowinistą, choć np. Abchazowie powszechnie uznają go za szowinistę gruzińskiego (W Abchazji prowadzono przede wszystkim politykę gruzinizacji, a nie rusyfikacji). Rzeczywisty stosunek Stalina do kwestii narodowych pozostaje źródłem kontrowersji. Znacząca część środowiska naukowego uznaje jego politykę za efekt chłodnej kalkulacji, nie wynikającej z sentymentów narodowych.

Destalinizacja

Zwycięzca w walce o władzę w Moskwie, Nikita Chruszczow, który za życia Stalina był posłusznym i bezwzględnym wykonawcą jego polityki, na XX Zjeździe KPZR zainspirował "destalinizację" – potępienie niektórych, najbardziej oburzających z punktu widzenia komunisty zbrodni i nadużyć.

Destalinizacja wiązała się z "odwilżą": uwolnieniem milionów więźniów politycznych, procesami rehabilitacyjnymi, liberalizacją i złagodzeniem terroru. Na ostateczną destalinizację trzeba było jednak poczekać do przełomu lat 80. i 90. XX wieku, kiedy władze radzieckie, później rosyjskie, ujawniły ostatecznie rozmiary zbrodni stalinowskich (w tym zbrodni katyńskiej) i zdemontowały system społeczny, polityczny i gospodarczy, którego był architektem.

Jednak od roku 2000 rozpoczęła się powolna rehabilitacja Józefa Stalina. W roku tym prezydent Rosji Władimir Putin przywrócił melodię stalinowskiego hymnu ZSRR jako oficjalnego hymnu Rosji, a następnie uznał ogromny wkład J. Stalina w zwycięstwo nad Niemcami w II wojnie światowej. Rehabilitowanie Stalina postępuje również wśród społeczeństw byłych radzieckich republik, przede wszystkim w Rosji i w Gruzji.

Ocena historyczna, społeczna i medyczna

Józefa Stalina postrzega się jako jednego z największych tyranów i ludobójców w dziejach Rosji i świata. Przypisywane jest mu spowodowanie śmierci kilkudziesięciu milionów ludzi. Spotykane są też wyższe szacunki, Rudolph Rummel ocenił liczbę wymordowanych przez niego osób na co najmniej 43 miliony ludzi z 62 milionów unicestwionych w ZSRR w latach 1917-1987. Szacunki powyżej 100 milionów, pojawiające się u części historyków i badaczy, wydają się jednak wątpliwe, gdyż np. szeroko znana, ale też krytykowana przez część naukowców, którzy twierdzą iż podaje ona liczby ofiar komunizmu w XX wieku zawyżone niemal dwukrotnie, Czarna księga komunizmu, ocenia łączną liczbę ofiar tego systemu w skali świata na 94 miliony, z czego w ZSRR na 20 milionów, a brytyjski historyk Norman Davies ocenia liczbę śmiertelnych ofiar polityki Stalina na nie mniej niż 50 milionów ludzi.

Współcześnie przypuszcza się, że miał paranoidalny stosunek do własnej osoby, możliwe, że był dotknięty psychopatią. Zdaniem psychiatry i psychologa Jerrolda M. Posta, oraz politologa Roberta S. Robbinsa, którzy jako pierwsi podjęli próbę wyjaśnienia zachowań Stalina w tych kategoriach, żył on w urojonym świecie spisków i posiadał wszelkie cechy paranoika, np. podejrzliwość, ksobność (odnoszenie wszystkich zdarzeń do siebie), manię wielkości, wrogość, oraz myślenie urojone. Wiedząc, że jest zły i okrutny, Stalin za pomocą projekcji mógł te cechy rzutować na innych, otaczających go ludzi, co pozwalało mu zachować spokój ducha.

Sentyment za Stalinem w krajach byłego ZSRR

Stalin nose.JPG

Pomimo upadku ZSRR we współczesnej Rosji bardzo silna jest tęsknota za Stalinem i jego polityką. Świadczą o niej badania opinii społecznej w świetle których Stalin jest uważany przez Rosjan za jedną z najpopularniejszych/najważniejszych postaci historycznych, ale także utrzymująca się popularność partii komunistycznej, która rządy Stalina uważa za wzorcowy okres w historii Rosji. Jedna ze struktur lokalnych partii komunistycznej zorganizowała akcję billboardową, promującą metody Stalina jako najlepszą receptę na kryzys gospodarczy (Woroneż, czerwiec 2009).

Także władze rosyjskie wykonują ruchy świadczące o planowym wykorzystywaniu nostalgii za okresem domniemanej świetności ZSRR. W drugiej połowie 2008 roku wydano zaaprobowany przez nie podręcznik do historii dla nauczycieli, według którego Stalin działał „całkowicie racjonalnie”, przeprowadzając czystki na milionach obywateli ZSRR w latach 30.

Sentyment za Stalinem silny jest także w Gruzji. Do dziś w Gori istnieje i cieszy się dużym powodzeniem poświęcone mu muzeum. Znajduje się tam również ulica Stalina oraz stacja kolejowa im. Józefa Stalina.

Stosunki rodzinne

Jakow Dżugaszwili (1907-1943), najstarszy syn Stalina

Stalin był dwukrotnie żonaty. Jego pierwsza żona, Jekaterina Swanidze, zmarła po czterech latach małżeństwa w 1907 roku po ciężkiej chorobie – dostępne źródła różnią się w jej określeniu, i tak wymieniane jest zapalenie płuc, gruźlica oraz tyfus. Według części badaczy miał być to podobno ogromny cios dla Stalina, który w chwili śmierci żony miał utracić wszelkie uczucia do innych ludzi.

Ze związku tego urodził się syn, Jakow Dżugaszwili, z którym stosunki nie układały się dobrze – po napaści Niemiec na ZSRR w 1941 Jakow dostał się do niewoli niemieckiej, a Stalin odmówił zamiany własnego syna na feldmarszałka Friedricha von Paulusa, który został pojmany przez Rosjan po bitwie pod Stalingradem. Stalin miał wtedy podobno stwierdzić iż "porucznik nie jest wart generała". Jakow popełnił samobójstwo w niemieckim obozie jenieckim w 1943, choć bardziej prawdopodobne jest, iż został zamordowany przez Niemców gdy stał się już nieużyteczny.

Drugą żoną Stalina została w 1919 Nadieżda Alliłujewa. Związek ten nie był jednak udany – Stalin pogardzał żoną i wielokrotnie poniżał ją w obecności swoich współpracowników. Nadieżda Alliłujewa popełniła samobójstwo w 1932, choć niektórzy historycy skłaniają się ku wersji, iż została zamordowana z polecenia męża, lub że Stalin celowo doprowadził ją do tak desperackiego czynu.

Ich dwoje dzieci to Wasilij (urodzony w 1921) i Swietłana (urodzona w 1926). Rzadko widywały się z ojcem, który odnosił się do nich z rezerwą, nie okazując szczególnych uczuć, poza Swietłaną, którą Stalin według licznych relacji bardzo kochał i otaczał szczególnym przywiązaniem i opieką. Swietłana w 1967 wyjechała z ZSRR do krajów zachodnich. Wasilij służył w Armii Radzieckiej jako generał porucznik (generał lejtnant) wojsk lotniczych, po śmierci Stalina został aresztowany i zwolniony z wojska, a w pokazowym procesie skazany na 8 lat więzienia. W 1960 na fali odwilży politycznej został zwolniony, jednak niedługo potem popadł w alkoholizm i zmarł śmiercią naturalną w 1962 – ciągle jednak jest to przez część historyków kwestionowane.

Jak dotąd nieudowodniony jest związek Stalina z domniemaną trzecią żoną, którą miała być Róża Kaganowicz (przypuszczalnie siostra polityka radzieckiego Łazara Kaganowicza) – hipotezę tę postawił w 1987 amerykański dziennikarz Stuart Khan w książce "Wilk Kremla". Zaprzeczyła temu jednak rodzina Kaganowicza, która twierdziła, iż nigdy nie doszło do ich spotkania oraz że Róża Kaganowicz nie była w ogóle siostrą Łazara Kaganowicza.

Według biografa Stalina, Edwarda Radzińskiego, był on ojcem przyszłego wysokiego urzędnika radzieckiej telewizji, Konstantina Stiepanowicza Kuzakowa, z którego matką, wdową Marią Kuzakową, miał romans na zesłaniu. Stalin według tych informacji miał wiedzieć o swoim nieślubnym synu i kiedy sprawował władzę, osobiście ochronił go przed czystką. Wersję o ojcostwie Stalina potwierdzali m.in. sam Kuzakow oraz córka Stalina, Swietłana.

Stalin cieszył się podobno zawsze dużym powodzeniem, nawet w latach przed dojściem do władzy. Wiaczesław Mołotow powiedział: "zawsze podobał się kobietom". Niektóre hipotezy utrzymują, że druga żona, Nadieżda, popełniła samobójstwo także przez wzgląd na niewierność męża.

Stalin nie przywiązywał wagi do życia rodzinnego. Jedyną osobą z rodziny, którą tolerował, była córka Swietłana, usługująca mu przez długie lata na Kremlu, gdzie mieszkał jak pustelnik w jednym pokoju, w ciągu dnia śpiąc, a w nocy pracując ze swoimi współpracownikami. Ciągle oglądał nieme filmy i słuchał płyt gramofonowych, a dla odpoczynku wyjeżdżał do podmoskiewskiej daczy. Regularnie bywał też w Teatrze Bolszoj. Rzadko natomiast występował publicznie i wygłaszał przemówienia. Co roku wyjeżdżał do Gruzji, skąd pochodził. Ponieważ panicznie bał się zamachu na swoje życie, w podróżach tych brało udział pięć identycznych pociągów. W czterech z nich znajdował się sobowtór Stalina.

 

Źródło informacji: wikipedia.org

Brak miejsc

  loading...

    ImięRodzaj relacjiData urodzeniaData śmierciOpis
    1
    Виссарион Джугашвилиprzodek
    2Besarion JughashviliBesarion Jughashviliojciec00.00.185025.08.1909
    3Keke GeladzeKeke Geladzematka00.00.185604.06.1937
    4Jakow DżugaszwiliJakow Dżugaszwilisyn18.03.190714.04.1943
    5Константин КузаковКонстантин Кузаковsyn00.00.191100.00.1996
    6Wasilij StalinWasilij Stalinsyn21.03.192119.03.1962
    7Swietłana AlliłujewaSwietłana Alliłujewacórka28.02.192622.11.2011
    8
    Георгий Джугашвилиbrat00.00.187600.00.1876
    9
    Михаил Джугашвилиbrat00.00.187500.00.1875
    10Nadieżda AlliłujewaNadieżda Alliłujeważona22.09.190109.11.1932
    11Jekatierina SwanidzeJekatierina Swanidzeżona02.04.188505.12.1907
    12
    Георгий Джугашвилиwujek00.00.184500.00.1915
    13Artem SergeevArtem Sergeevadoptowany syn/pasierb05.03.192115.01.2008
    14Sergejs AllilujevsSergejs Allilujevsteść07.10.186627.07.1945
    15Григорий  МорозовГригорий Морозовzięć00.00.192110.12.2001
    16Yuri ZhdanovYuri Zhdanovzięć20.08.191919.12.2006
    17Ivan SvanidzeIvan Svanidzezięć15.10.192703.08.1987
    18William Wesley PetersWilliam Wesley Peterszięć12.06.191217.07.1991
    19Екатерина ТимошенкоЕкатерина Тимошенкоsynowa21.12.192312.06.1988
    20Галина БурдонскаяГалина Бурдонскаяsynowa19.07.192124.07.1990
    21Anna RedensAnna Redensszwagierka00.00.189600.00.1964
    22
    Евгения Аллилуеваszwagierka
    23Aleksandr SwanidzeAleksandr Swanidzeszwagier, przyjaciel00.00.188620.08.1941
    24
    Вано Джугашвилиdziadek00.00.182500.00.1898
    25Василий СталинВасилий Сталинwnuk30.09.194907.11.1972
    26Joseph AlliluyevJoseph Alliluyevwnuk22.05.194502.11.2008
    27Jevgēņijs DžugašviliJevgēņijs Džugašviliwnuk10.01.193622.12.2016
    28Aleksandrs BurdonskisAleksandrs Burdonskiswnuk14.10.194124.05.2017
    29Светлана СталинаСветлана Сталинаwnuczka05.08.194716.01.1990
    30Галина ДжугашвилиГалина Джугашвилиwnuczka19.02.193827.08.2007
    31Nadežda StaļinaNadežda Staļinawnuczka00.00.194300.00.1999
    32Валентина ИстоминаВалентина Истоминаpartner
    33
    Мария Кузаковаpartner
    34
    Заза Джугашвилиpradziadek00.00.179800.00.1847
    35Stanisław RedensStanisław Redensdaleki krewny17.05.189212.02.1940
    36
    Amaya Ruiz Ibarruridaleki krewny00.00.1925
    37Avel EnukidzeAvel Enukidzedaleki krewny19.05.187730.10.1937
    38Мария СванидзеМария Сванидзеdaleki krewny00.00.189003.03.1942
    39КамоКамоprzyjaciel, wyznawca tej samej idei27.05.188214.07.1922
    40Nikolai BukharinNikolai Bukharinprzyjaciel09.10.188815.03.1938
    41Wiera DawydowaWiera Dawydowaprzyjaciel17.09.190602.02.1993
    42Konstantin KandelakiKonstantin Kandelakiprzyjaciel, kolega/koleżanka, wyznawca tej samej idei00.00.187915.01.1938
    43Fiodor SiergiejewFiodor Siergiejewprzyjaciel19.03.188324.07.1921
    44Степан КиселёвСтепан Киселёвprzyjaciel10.01.193818.07.2002
    45Нестор ЛакобаНестор Лакобаprzyjaciel, znajomy, podwładny01.05.189328.12.1936
    46Дмитрий ШепиловДмитрий Шепиловkolega/koleżanka05.11.190518.08.1995
    47Sergej SircovSergej Sircovkolega/koleżanka, oponent17.07.189310.09.1937
    48Ławrientij BeriaŁawrientij Beriakolega/koleżanka29.03.189923.12.1953
    49Aleksandr UlanovskijAleksandr Ulanovskijkolega/koleżanka24.12.189100.00.1971
    50Thelma LeedsThelma Leedskolega/koleżanka18.12.191027.05.2006
    51Wiaczesław MołotowWiaczesław Mołotowkolega/koleżanka09.03.189008.11.1986
    52Пантелеймон ПономаренкоПантелеймон Пономаренкоkolega/koleżanka, wyznawca tej samej idei09.08.190218.01.1984
    53Gieorgij ŻukowGieorgij Żukowkolega/koleżanka01.12.189618.06.1974
    54Walerian KujbyszewWalerian Kujbyszewkolega/koleżanka, wyznawca tej samej idei06.06.188825.01.1935
    55Jakow SwierdłowJakow Swierdłowkolega/koleżanka03.06.188516.03.1919
    56Wasilij UlrichWasilij Ulrichkolega/koleżanka13.07.188907.05.1951
    57Włodzimierz LeninWłodzimierz Leninkolega/koleżanka22.04.187021.01.1924
    58Nikolaj JansonNikolaj Jansonkolega/koleżanka, wyznawca tej samej idei24.11.188220.06.1938
    59Arvīds ZeibotsArvīds Zeibotskolega/koleżanka21.08.189409.11.1934
    60Лазарь КагановичЛазарь Кагановичkolega/koleżanka22.11.189325.07.1991
    61Aleksandr EgorovAleksandr Egorovkolega/koleżanka, oponent25.10.188323.02.1939
    62Lew TrockiLew Trockikolega/koleżanka, oponent26.10.187921.08.1940
    63Зоя ЗарубинаЗоя Зарубинаkolega/koleżanka05.04.192023.01.2009
    64Aleksandr ShljapnikovAleksandr Shljapnikovkolega/koleżanka, wyznawca tej samej idei00.00.188502.09.1937
    65Николай ВознесенскийНиколай Вознесенскийkolega/koleżanka01.12.190301.10.1950
    66Александр ГоркинАлександр Горкинkolega/koleżanka24.08.189729.06.1988
    67Wiktor GriszynWiktor Griszynkolega/koleżanka18.09.191425.05.1992
    68Николай БулганинНиколай Булганинkolega/koleżanka, wyznawca tej samej idei11.06.189524.02.1975
    69Jan BerzinJan Berzinkolega/koleżanka13.11.188929.07.1938
    70Nikita ChruszczowNikita Chruszczowkolega/koleżanka, członkowie tej samej partii, wyznawca tej samej idei15.04.189411.09.1971
    71Mihails KaganovičsMihails Kaganovičskolega/koleżanka16.10.188801.07.1941
    72Екатерина ГорбманЕкатерина Горбманznajomy00.00.188700.00.1959
    73George Bernard ShawGeorge Bernard Shawznajomy26.07.185602.11.1950
    74Ernests OzoliņšErnests Ozoliņšznajomy03.08.188717.05.1942
    75Marfa BerijaMarfa Berijaznajomy00.00.1925
    76Upton SinclairUpton Sinclairznajomy20.09.187825.11.1968
    77Polina ŻemczużynaPolina Żemczużynaznajomy, wyznawca tej samej idei28.02.189701.04.1970
    78Исаак ШтейнИсаак Штейнznajomy00.00.190428.10.1936
    79Nancy AstorNancy Astorznajomy18.05.189702.05.1964
    80Karl SelterKarl Selterznajomy24.06.189831.01.1958
    81Paweł SudopłatowPaweł Sudopłatowznajomy07.07.190724.09.1996
    82Piotr KapicaPiotr Kapicaznajomy26.07.189408.04.1984
    83
    Andor Henckeznajomy14.07.189531.01.1984
    84Alexander ArossewAlexander Arossewznajomy25.05.189010.02.1938
    85Lubow OrłowaLubow Orłowaznajomy11.02.190226.01.1975
    86Alexandra KollontaiAlexandra Kollontaiznajomy31.03.187227.03.1952
    87Walter NicolaiWalter Nicolaiznajomy01.08.187304.05.1947
    88Władysław AndersWładysław Andersznajomy, oponent11.08.189212.05.1970
    89Надежда Власик-МихайловаНадежда Власик-Михайловаznajomy00.00.1935
    90Olga ArossewaOlga Arossewaznajomy21.02.192513.10.2013
    91Olga LepieszynskaOlga Lepieszynskaznajomy28.09.191620.00.2008
    92Louis AragonLouis Aragonznajomy03.10.189724.12.1982
    93Марк ЗборовскийМарк Зборовскийznajomy27.01.190830.04.1990
    94Hans KrebsHans Krebsznajomy04.03.189801.05.1945
    95Piotr PawlenkoPiotr Pawlenkoznajomy11.07.1899
    96Henri BarbusseHenri Barbusseznajomy17.05.187330.08.1935
    97Александр ТрояновскийАлександр Трояновскийznajomy13.01.188223.06.1955
    98Elza GrundmaneElza Grundmaneznajomy04.05.189130.03.1931
    99Vladimir ZazubrinVladimir Zazubrinznajomy06.07.189528.09.1937
    100Arthur Neville ChamberlainArthur Neville Chamberlainznajomy18.03.186909.11.1940
    101Вадим КозинВадим Козинznajomy03.04.190319.12.1994
    102Andriej TupolewAndriej Tupolewznajomy10.11.188823.12.1972
    103Iwan AkułowIwan Akułowznajomy24.01.188830.10.1937
    104Aleksejs TolstojsAleksejs Tolstojsznajomy10.01.188323.02.1945
    105Pavel RichagovPavel Richagovznajomy15.01.191128.10.1941
    106Владимир ВинничевскийВладимир Винничевскийznajomy00.00.192300.00.1940
    107Walentin FalinWalentin Falinznajomy03.04.192622.02.2018
    108Juri LewitanJuri Lewitanznajomy02.10.191404.08.1983
    109Aleksejs KaplersAleksejs Kaplersznajomy, oponent11.10.190311.09.1979
    110Dawit KandelakiDawit Kandelakiznajomy00.00.189529.07.1938
    111Moura BudbergMoura Budbergznajomy00.00.189200.00.1974
    112Кузьма ДеревянкоКузьма Деревянкоznajomy, żołnierz00.00.190400.00.1954
    113Сария ЛакобаСария Лакобаznajomy00.00.190416.05.1939
    114Jay  LovestoneJay Lovestoneznajomy15.12.189707.03.1990
    115Andriej SwierdłowAndriej Swierdłowznajomy17.04.191100.00.1969
    116Otto Wille KuusinenOtto Wille Kuusinenznajomy04.10.188117.05.1964
    117Maksim AmmosovMaksim Ammosovznajomy, członkowie tej samej partii22.12.189728.07.1938
    118Pjotr OzupPjotr Ozupznajomy21.07.188323.01.1963
    119Valērijs ČkalovsValērijs Čkalovsznajomy02.02.190415.12.1938
    120Herbert George WellsHerbert George Wellsznajomy21.09.186613.08.1946
    121Георгий БайдуковГеоргий Байдуковznajomy26.05.190728.12.1994
    122Erich HoneckerErich Honeckerznajomy, wyznawca tej samej idei25.08.191229.05.1994
    123Armand HammerArmand Hammerznajomy21.05.189810.12.1990
    124Евгения ЕжоваЕвгения Ежоваznajomy00.00.190421.11.1938
    125Лев МехлисЛев Мехлисpodwładny13.01.188913.02.1953
    126
    Алексей Корольковpodwładny
    127
    Егор Кузинpodwładny00.00.1913
    128
    Владимир Шавринpodwładny00.00.1872
    129
    Матрена Бутусоваpodwładny00.00.1906
    130
    Василий Туковpodwładny00.00.1910
    131
    Аким Матвеевpodwładny00.00.1897
    132
    Иван Орловpodwładny00.00.1911
    133Генрих ЛюшковГенрих Люшковpodwładny00.00.190019.08.1945
    134
    Владимир Смородинскийpodwładny00.00.1904
    135
    Михаил Старостинpodwładny00.00.1911
    136
    Сергей Ефимовpodwładny00.00.1899
    137Aleksandr PoskriobyszewAleksandr Poskriobyszewpodwładny07.08.189103.01.1965
    138
    Петр Лозгачевpodwładny00.00.1912
    139Nikołaj WłasikNikołaj Własikpodwładny, wyznawca tej samej idei22.05.189618.06.1967
    140
    Иван Дубининpodwładny00.00.1897
    141
    Иван Хрусталевpodwładny00.00.190723.12.1954
    142
    Александра Бычковаpodwładny00.00.1885
    143
    Александр Кузнецовpodwładny00.00.190317.12.1948
    144Karl PaukerKarl Paukerpodwładny00.00.189314.08.1937
    145Wasilij BłochinWasilij Błochinpodwładny, wyznawca tej samej idei00.12.189503.02.1955
    146Mihails SuslovsMihails Suslovspodwładny21.11.190225.01.1982
    147Ivans JusisIvans Jusispodwładny00.00.189104.02.1931
    148Mikhail RyuminMikhail Ryuminpodwładny01.09.191322.07.1954
    149Siergiej KrugłowSiergiej Krugłowpodwładny02.10.190706.07.1977
    150Vladimirs VinogradovsVladimirs Vinogradovspodwładny24.03.188229.07.1964
    151Aleksiej IwanowiczAleksiej Iwanowiczpodwładny25.02.190403.07.1975
    152Semjon  IgnatjevSemjon Ignatjevpodwładny14.09.190427.11.1983
    153Aleksiej NasiedkinAleksiej Nasiedkinpodwładny00.00.189726.01.1940
    154Walter KrivitskyWalter Krivitskypodwładny28.06.189910.02.1941
    155Ivan  KonevIvan Konevpodwładny28.12.189721.05.1973
    156Georgijs KarpovsGeorgijs Karpovspodwładny07.06.189818.12.1967
    157Johann Adam WeishauptJohann Adam Weishauptnauczyciel05.02.174818.11.1830
    158Епископ ГермогенЕпископ Гермогенnauczyciel07.05.185829.06.1918
    159Nadezhda KrupskayaNadezhda Krupskayaczłonkowie tej samej partii26.02.186927.02.1939
    160Виссарион ЛоминадзеВиссарион Ломинадзеczłonkowie tej samej partii, oponent06.06.189700.01.1935
    161Matwei SchkirjatowMatwei Schkirjatowczłonkowie tej samej partii, wyznawca tej samej idei15.08.188318.01.1954
    162Nikołaj BurdenkoNikołaj Burdenkoczłonkowie tej samej partii03.06.187611.11.1946
    163Андрей АндреевАндрей Андреевczłonkowie tej samej partii, wyznawca tej samej idei30.10.189505.12.1971
    164Marija UļjanovaMarija Uļjanovaczłonkowie tej samej partii18.02.187812.06.1937
    165Andriej ŻdanowAndriej Żdanowczłonkowie tej samej partii26.02.189631.08.1948
    166Pēteris StučkaPēteris Stučkaczłonkowie tej samej partii26.07.186525.01.1932
    167Michaił FrinowskiMichaił Frinowskiwyznawca tej samej idei26.01.189804.02.1940
    168Иван КсенофонтовИван Ксенофонтовwyznawca tej samej idei28.08.188423.03.1926
    169Jemieljan JarosławskiJemieljan Jarosławskiwyznawca tej samej idei03.03.187804.12.1943
    170Павел ШтернбергПавел Штернбергwyznawca tej samej idei00.00.186501.02.1920
    171Григорий РогинскийГригорий Рогинскийwyznawca tej samej idei00.00.189500.00.1959
    172Fiodor TołbuchinFiodor Tołbuchinwyznawca tej samej idei16.06.189417.10.1949
    173Александр ФадеевАлександр Фадеевwyznawca tej samej idei24.12.190113.05.1956
    174Яков АграновЯков Аграновwyznawca tej samej idei12.10.189301.08.1938
    175Pawieł DrozdieckiPawieł Drozdieckiwyznawca tej samej idei00.00.190300.07.1979
    176Manfred von ArdenneManfred von Ardennewyznawca tej samej idei20.01.190726.05.1997
    177Karl  BaumanKarl Baumanwyznawca tej samej idei29.08.189214.10.1937
    178Mieczysław KozłowskiMieczysław Kozłowskiwyznawca tej samej idei13.01.187603.03.1927
    179Lev Kamenev (Rosenfeld)Lev Kamenev (Rosenfeld)wyznawca tej samej idei18.07.188325.08.1936
    180Lew SzwarcmanLew Szwarcmanwyznawca tej samej idei25.07.190720.04.1955
    181Georgi DymitrowGeorgi Dymitrowwyznawca tej samej idei18.06.188202.07.1949
    182Joachim Von RibbentropJoachim Von Ribbentropwyznawca tej samej idei, poszkodowany, ofiara30.04.189316.10.1946
    183Анатолий СофроновАнатолий Софроновwyznawca tej samej idei19.01.191109.09.1990
    184Grigorij ZinowjewGrigorij Zinowjewwyznawca tej samej idei23.09.188325.08.1936
    185Róża LuksemburgRóża Luksemburgwyznawca tej samej idei05.03.187115.01.1919
    186Aleksiej RykowAleksiej Rykowwyznawca tej samej idei25.02.188115.03.1938
    187Александр ЩербаковАлександр Щербаковwyznawca tej samej idei10.10.190110.05.1945
    188Kim Ir SenKim Ir Senwyznawca tej samej idei15.04.191209.07.1994
    189Aleksandrs VasiļevskisAleksandrs Vasiļevskiswyznawca tej samej idei30.09.189505.12.1977
    190Robert EicheRobert Eichewyznawca tej samej idei12.08.189004.02.1940
    191Nikołaj JeżowNikołaj Jeżowwyznawca tej samej idei01.05.189504.02.1940
    192Iwan SierowIwan Sierowwyznawca tej samej idei25.08.190501.07.1990
    193Nikolajs ŠverņiksNikolajs Šverņikswyznawca tej samej idei19.05.188824.12.1970
    194Bolesław BierutBolesław Bierutwyznawca tej samej idei18.04.189212.03.1956
    195Andriej WyszynskijAndriej Wyszynskijwyznawca tej samej idei10.12.188322.11.1954
    196Anastas MikojanAnastas Mikojanwyznawca tej samej idei25.11.189521.10.1978
    197Gieorgij MalenkowGieorgij Malenkowwyznawca tej samej idei08.01.190214.01.1988
    198Władysław SikorskiWładysław Sikorskioponent20.05.188104.07.1943
    199Maksim LitwinowMaksim Litwinowoponent17.07.187631.12.1951
    200Анна ПавловаАнна Павловаoponent01.01.189421.02.1938
    201Эдуард КандельЭдуард Кандельoponent14.08.192301.08.1990
    202Victor SergeVictor Sergeoponent30.12.189017.11.1947
    203Dmitrij FlorinskijDmitrij Florinskijoponent02.06.188920.02.1939
    204Leonid SieriebriakowLeonid Sieriebriakowoponent11.06.188801.02.1937
    205Адриан ТопоровАдриан Топоровoponent05.09.189123.07.1984
    206Андрей ВоробьевАндрей Воробьевoponent01.11.192815.06.2020
    207Karl KarlsonKarl Karlsonoponent10.10.188822.04.1938
    208Oraz IsajewOraz Isajewoponent00.00.189929.08.1938
    209Роман МалиновскийРоман Малиновскийoponent18.03.187605.11.1918
    210Grigorij LeplewskiGrigorij Leplewskioponent01.05.188929.07.1938
    211Janina ŻejmoJanina Żejmooponent29.05.190929.12.1987
    212Mihail KolcovMihail Kolcovoponent12.06.189802.02.1940
    213Salomon MichoelsSalomon Michoelsposzkodowany, ofiara16.03.189013.01.1948
    214Karol RadekKarol Radekposzkodowany, ofiara31.10.188519.05.1939
    215Григорий СокольниковГригорий Сокольниковposzkodowany, ofiara15.08.188821.05.1939
    216Josef GrigulewitschJosef Grigulewitschżołnierz05.05.191302.06.1988
    217Александр ОрловАлександр Орловżołnierz21.08.189525.03.1973

    09.07.1903 | Future Soviet dictator Joseph Stalin was exiled to Siberia for 3 years

    Prześlij wspomnienia

    13.01.1905 | 1905. gads 13. janvāra demonstrācija

    Nemieri jeb 1905. gada revolūcija Latvijā 1905. gadā sākās ar 13. janvāra (piekārtots pie datuma, ignorējot stilu, 26.1.1905 pēc jaunā) manifestāciju Rīgā, kuru, kā reakciju uz demonstrantu apšaušanu Sanktpēterburgā 9. janvārī, organizēja LSDP.

    Prześlij wspomnienia

    25.06.1907 | Ограбление инкассаторской кареты в Тифлисе,организованное Сталиным

    Prześlij wspomnienia

    07.11.1917 | The Bolsheviks storm the Winter Palace to begin the "October revolution"

    Prześlij wspomnienia

    08.11.1917 | Rewolucja październikowa: władzę w Rosji przejęła Rada Komisarzy Ludowych z Włodzimierzem Leninem na czele. Lew Trocki został ministrem spraw zagranicznych, a Józef Stalin komisarzem do spraw narodowości

    Prześlij wspomnienia

    18.01.1918 | W Piotrogrodzie zebrał się pierwszy demokratycznie wybrany rosyjski parlament, który następnego dnia został rozpędzony przez bolszewików

    Prześlij wspomnienia

    26.05.1918 | Proklamowano niepodległość Republiki Gruzji

    Po rewolucji październikowej w 1917 Gruzini, podobnie jak inne narody byłego Imperium Rosyjskiego, ogłosili niepodległość, tworząc 26 maja 1918 Demokratyczną Republikę Gruzji, która została podbita przez bolszewików w 1921.

    Prześlij wspomnienia

    05.09.1918 | Tautas komisāru Padome pieņem lēmumu par Sarkano teroru, kas faktiski rada iespēju nesodīti slepkavot jebkuru

    Impulss terora pastiprināšanai bija 1918.g. 30. augusta atentāts pret Ļeņinu, kurš tika ievainots. Šajās dienās cilvēku pūļa klātbūtnē kādā Maskavas parkā tika nošauti tieslietu un iekšlietu ministri u.c. vecā režīma amatpersonas. Zīmīgi, ka tieši šajā pašā datumā- 5.9.1793. gadā tika sākts Eiropā pirmais terors pret politiskajiem pretiniekiem- Robespjērs uzsāka teroru pret žirondistiem.

    Prześlij wspomnienia

    05.12.1918 | Latvijā iebrūk Padomju Krievijas armija

    Prześlij wspomnienia

    17.12.1918 | Krievijas hibrīdkari. Ar Krievijas lielinieku "brālīgu atbalstu" proklamēta "Latvijas savienotā komūna"

    Latvijas Sociālistiskā Padomju Republika (LSPR, dibināta kā "Latvijas savienotā komūna") bija sociālistiska valsts tagadējās Latvijas teritorijā, kura tika proklamēta Krievijā un izveidota pēc tam, kad Latvijas Republikas teritoriju okupēja Krievijas Sarkanās armijas spēki. Tas, ka Krievijas Sarkanarmijā dienēja arī daudz no impērijas laika palikušo, bieži marksistu apmuļķotu etnisko latviešu, nemaina notikuma būtību: "sarkanie strēlnieki" cīnījās pret Latvijas neatkarību, lai to atgrieztu Krievijas (lielinieku) impērijas sastāvā. LSPR 1918.—1920. g. pastāvēja līdztekus Latvijas Republikai ar Padomju Krievijas politisku, ekonomisku un militāru atbalstu. Latvijas Republikai izdevās atbrīvot savu teritoriju no Krievijas okupantiem ar citu valstu (Igaunijas, Polijas, Lielbritānijas; kopā 11 valstu) militāro palīdzību gada laikā 1920. gada sākumā.

    Prześlij wspomnienia

    28.01.1919 | Padomju Krievijas okupētajā Latvijas teritorijas daļā (LSPR) sāk darboties kara revolucionārie tribunāli, čekas analogs

    Prześlij wspomnienia

    14.02.1919 | Rozpoczęła się wojna polsko-bolszewicka

    Wojna polsko-bolszewicka (wojna polsko-sowiecka, wojna polsko-rosyjska 1919-1921, wojna polsko-radziecka) – wojna pomiędzy odrodzoną Rzeczpospolitą a Rosją Radziecką, dążącą do podboju państw europejskich i przekształcenia ich w republiki radzieckie zgodnie z doktryną i deklarowanymi celami politycznymi („rewolucja z zewnątrz”) rosyjskiej partii bolszewików.

    Prześlij wspomnienia

    03.01.1920 | Łotewska wojna o niepodległość: w pierwszym dniu bitwy pod Dyneburgiem (3-25 stycznia) połączone siły łotewsko-polskie odbiły miasto z rąk bolszewików

    Bitwa pod Dyneburgiem (operacja Zima, operacja dyneburska, wyprawa dyneburska) – bitwa wojsk polsko-łotewskich z Armią Czerwoną, stoczona w styczniu 1920 roku w rejonie miasta Dyneburg nad Dźwiną, zakończona jego zdobyciem.

    Prześlij wspomnienia

    09.05.1920 | Manifestācija Kijivā par godu tās atbrīvošanai no Krievijas boļševiku karaspēka

    Prześlij wspomnienia

    15.08.1920 | Wojna polsko-bolszewicka: w czasie bitwy warszawskiej polska armia powstrzymała ofensywę bolszewicką

    Bitwa Warszawska (pot. Cud nad Wisłą) – bitwa stoczona w dniach 13–25 sierpnia 1920 w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Zadecydowała o zachowaniu niepodległości przez Polskę i przekreśliła plany rozprzestrzenienia rewolucji na Europę Zachodnią. Zdaniem Edgara D’Abernon była to 18. z przełomowych bitew w historii świata. Kluczową rolę odegrał manewr Wojska Polskiego oskrzydlający Armię Czerwoną przeprowadzony przez Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego, wyprowadzony znad Wieprza 16 sierpnia, przy jednoczesnym związaniu głównych sił bolszewickich na przedpolach Warszawy.

    Prześlij wspomnienia

    11.02.1921 | Armia Czerwona zaatakowała Gruzję

    Po rewolucji październikowej w 1917 Gruzini, podobnie jak inne narody byłego Imperium Rosyjskiego, ogłosili niepodległość, tworząc 26 maja 1918 Demokratyczną Republikę Gruzji, która została podbita przez bolszewików w 1921. Po klęsce rząd gruziński ewakuował się do Stambułu.

    Prześlij wspomnienia

    25.02.1921 | Sowietyzacja Gruzji, utworzono Gruzińską SRR

    Prześlij wspomnienia

    03.04.1922 | Joseph Stalin becames the first General Secretary of the Communist Party of the Soviet Union

    Prześlij wspomnienia

    21.01.1924 | Vai Ļeņinam palikt mūžam dzīvam jeb laiks apbedīt?

    Latvijas okupācijas gados 21.janvāris kalendārā bija iezīmēts ar melnu krāsu. Šajā dienā mira cilvēks, ko šodien daudzi dēvē par visu pasaules nelaimju cēloni – tas Vladimirs Uļjanovs (Ļeņins). Viņa mirstīgās atliekas jeb pareizāk būtu teikt, tas, kas vispār no tām palicis pāri, vēl joprojām glabājas Maskavas sirdī – Sarkanā laukuma mauzolejā. Vai nebūtu pienācis laiks tās apbedīt?

    Prześlij wspomnienia

    27.01.1924 | Pogrzeb Włodzimierza Lenina

    Prześlij wspomnienia

    28.08.1924 | Communist genocides. Georgia: August Uprising against Russian Soviet rule. Communists won. Executed 12,578, more than 20,000 deported

    Prześlij wspomnienia

    27.12.1927 | И. В. Сталин объявил об окончании действия НЭПа.

    Prześlij wspomnienia

    01.10.1928 | PSRS pieņem pirmo piecgades plānu

    Prześlij wspomnienia

    21.10.1928 | Ļevs Trockis izplata aicinājumu pasaules komunistiem cīnīties pret Staļina plāniem

    Prześlij wspomnienia

    15.04.1929 | Секретная война СССР в Афганистане. "Афганский поход Красной армии"

    Prześlij wspomnienia

    31.05.1929 | Kazachstan: dzień pamięci ofiar represji politycznych i głodu

    Prześlij wspomnienia

    27.12.1929 | И. В. Сталин взялся «ликвидировать кулачество как класс».

    Prześlij wspomnienia

    15.05.1930 | Начало работ т.н. "шарашкино контор"

    Prześlij wspomnienia

    29.07.1931 | Čainskas sacelšanās

    Prześlij wspomnienia

    02.02.1932 | Rīgā noslēgts Latvijas - Krievijas neuzbrukšanas līgums

    Latvijas Republikas Prezidents un Padomju Sociālistisko Republiku Savienības Centrālā Izpildu Komiteja, pamatodamies uz 1920.gada 11.augustā starp Latviju un Krievijas Sociālistisko Federatīvo Padomju Republiku noslēgto Miera līgumu, kas spēkā visā Padomju Sociālistisko Republiku Savienības teritorijā un kura visi noteikumi negrozāmi un uz visiem laikiem paliek par nesatricināmu pamatu Augsto līdzēju pušu attiecībās... ...vienojās par sekojošo:

    Prześlij wspomnienia

    11.08.1932 | Письмо Сталина Кагановичу - начало Голодомора в Украине

    Prześlij wspomnienia

    14.09.1932 | Дмитровлаг - один из трудовых концлагерей СССР

    Prześlij wspomnienia

    22.11.1932 | Dzień Pamięci Ofiar Wielkiego Głodu i Represji Politycznych

    Prześlij wspomnienia

    10.03.1933 | Назинская трагедия - кровавое преступление коммунистов

    Prześlij wspomnienia

    15.09.1933 | Генрих Ягода сообщил Сталину о раскрытии в Ленинграде «общества педерастов». Арестовано свыше 150 человек.

    Иосифу Сталину доложили о заговоре «общества педерастов», которые, действуя в контрреволюционных целях, заманивали в свои сети молодежь. Возмутившийся «отец народов» потребовал для виновников самого строгого наказания. Через три месяца был одобрен закон, предусматривавший тюремные сроки за мужеложество. Так в СССР началось уголовное преследование гомосексуалистов.

    Prześlij wspomnienia

    07.05.1934 | Na rosyjskim dalekim wschodzie utworzono Żydowski Obwód Autonomiczny

    Żydowski Obwód Autonomiczny (Еврейская автономная область) – terytorium wchodzące w skład Federacji Rosyjskiej, stanowi część Dalekowschodniego Okręgu Federalnego. Od południa graniczy z Chinami (wzdłuż rzeki Amur), na zachodzie z obwodem amurskim, a na wschodzie z Krajem Chabarowskim.

    Prześlij wspomnienia

    31.03.1935 | Stalin orders to start of political process against "Trotsky- Zinovjev- Kamenev group"

    Prześlij wspomnienia

    07.04.1935 | Стaлин pазрешил рacстреливать дeтей с 12 лeт

    Prześlij wspomnienia

    21.11.1935 | Первое присвоение звания Маршала Советского Союза

    Prześlij wspomnienia

    26.11.1935 | Приняты изменения УК, разрешающие смертную казнь несовершеннолетних

    25.11.1935 в СССР принято Постановление ВЦИК, СНК РСФС изменяющие УК и разрешающие применение всех мер наказания, включая расстрел, к несовершеннолетним, начиная уже с 12 лет.

    Prześlij wspomnienia

    25.08.1936 | Communist crimes. Execution of 16 of "Trotskyite-Zinovievite Terrorist Center"

    Prześlij wspomnienia

    31.01.1937 | The exiled Soviet communist Leon Trotsky found political asylum in Mexico

    Prześlij wspomnienia

    01.07.1937 | Początek stalinowskich represji - masowych bolszewickich morderstw obywateli ZSRR

    Prześlij wspomnienia

    03.07.1937 | Staļina telegramma visām Komunistiskās partijas apgabalu komitejām par terora sākšanu

    Prześlij wspomnienia

    09.07.1937 | №1186/ш отпр. 09.07.1937г. про отстрел 3000 беларусов

    Prześlij wspomnienia

    13.07.1937 | Izdota NKVD slepenā pavēle par nošaujamo kvotām pa PSRS reģioniem

    Prześlij wspomnienia

    30.07.1937 | Wydany został tajny rozkaz NKWD nr 00447 w sprawie operacji represjonowania byłych kułaków, kryminalistów oraz innych elementów antysowieckich

    Prześlij wspomnienia

    11.08.1937 | Początek eksterminacji Polaków zamieszkujących ZSRR

    Z mocy rozkazu nr 00485 ludowego komisarza spraw wewnętrznych Nikołaja Jeżowa z dnia 11 sierpnia 1937 roku rozpoczęła się eksterminacja Polaków zamieszkujących Związek Sowiecki. Czystka etniczna, o której mało się mówi.

    Prześlij wspomnienia

    11.08.1937 | Szef NKWD Nikołaj Jeżow podpisał rozkaz o rozpoczęciu tzw. operacji polskiej, w czasie której skazano 139 835 osób, z tego zamordowano bezpośrednio 111 091 Polaków-obywateli ZSRR, a 28 744 skazano na pobyt w obozach koncentracyjnych

    Operacja polska NKWD – antypolska operacja NKWD wynikająca z Rozkazu Ludowego Komisarza Spraw Wewnętrznych ZSRR nr 00485 z dnia 11 sierpnia 1937 wydanego przez ówczesnego Ludowego Komisarza NKWD Nikołaja Jeżowa, przeprowadzona w latach 1937–1938. Według dokumentów NKWD skazano 139 835 osób, z tego zamordowano bezpośrednio 111 091 Polaków – obywateli ZSRR, a 28 744 skazano na pobyt w łagrach – struktury podległej Gułag. Wyroki były wykonywane natychmiast. Masowo deportowano Polaków zamieszkujących Ukraińską SRR i Białoruską SRR m.in. do Kazachstanu, na Syberię, w rejony Charkowa i Dniepropetrowska. Łączna liczba deportowanych Polaków wyniosła ponad 100 tysięcy.

    Prześlij wspomnienia

    15.08.1937 | NKVD Order No. 00486 "About operation for repressions of viwes and children of traitors of motherland"

    «ОБ ОПЕРАЦИИ ПО РЕПРЕССИРОВАНИЮ ЖЕН И ДЕТЕЙ ИЗМЕННИКОВ РОДИНЫ» / (О выселении жен изменников родины, членов право-троцкистских шпионско-диверсионных организаций)

    Prześlij wspomnienia

    17.08.1937 | USSR. Communist genocides against non-russians in USSR. Romanian operation. Executed (shot) 5439 Romanians

    Prześlij wspomnienia

    21.08.1937 | USSR communists genocide actions against non-russians. 1st Korean Operation. Deported more than 170,000

    Prześlij wspomnienia

    21.08.1937 | Padomju Savienībā tiek iznīcināti Polijas kompartijas līderi un biedri

    Prześlij wspomnienia

    20.09.1937 | USSR communist genocides. Harbin Russians. Arrested 53 906

    Prześlij wspomnienia

    30.10.1937 | Krievu komunistu veiktās genocīda akcijas. Baltkrievu inteliģences pārstāvju masu slepkavība Minskā

    Prześlij wspomnienia

    30.11.1937 | USSR communists genocide against non-russians. Start of Latvian Operation. Order Nr. 49990. Prosecuted 21,300 Latvians, killed in 1937-38: 16,575

    Prześlij wspomnienia

    11.12.1937 | Genocide against non-russians in USSR. Communist- NKVD Greek operation. Order Nr. 50215

    Prześlij wspomnienia

    14.12.1937 | USSR communists genocide operations against non-russians. Finnish- Estonian Operation. Shot more than 17,000

    Prześlij wspomnienia

    01.02.1938 | USSR communists genocide actions against non-russians. Bolgar and Makedonian operations. More than 14,000 deported

    Prześlij wspomnienia

    16.02.1938 | USSR communists genocide actions against non-russians. Afgans Operation

    Prześlij wspomnienia

    13.03.1938 | Завершился процесс по делу об «Антисоветском правотроцкистском блоке»

    Prześlij wspomnienia

    26.05.1938 | Krievijas krievu (formāli PSRS) komunistu lēmums: "Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) о продлении национальных операций до 1 августа 1938 года"

    Uzsākot genocīda akcijas pret nekrievu tautām PSRS, komunistiskā partija sākumā nespēja noorganizēt pietiekami efektīvu to izpildi, tādēļ tika nolemts nekrievu tautību pārstāvju iznīcināšanas periodu pagarināt.

    Prześlij wspomnienia

    11.11.1938 | Podpisano tajne porozumienie między NKWD i Gestapo

    Prześlij wspomnienia

    23.08.1939 | Ministrowie spraw zagranicznych Wiaczesław Mołotow i Joachim von Ribbentrop podpisali w Moskwie radziecko-niemiecki pakt o nieagresji wraz z tajnym protokołem dodatkowym, dzielącym Europę Wschodnią na strefy interesów

    Pakt Ribbentrop-Mołotow, IV rozbiór Polski – umowa międzynarodowa z 23 sierpnia 1939 roku, będąca formalnie paktem o nieagresji pomiędzy III Rzeszą Niemiecką i Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich, która zgodnie z tajnym protokołem dodatkowym, stanowiącym załącznik do oficjalnego dokumentu umowy, dotyczyła rozbioru terytoriów lub rozporządzenia niepodległością suwerennych państw: Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii i Rumunii.

    Prześlij wspomnienia

    01.09.1939 | Wojska niemieckie napadły o świcie bez wypowiedzenia wojny na Polskę, rozpoczynając kampanię wrześniową a tym samym II wojnę światową

    Kampania wrześniowa (inne stosowane nazwy: kampania polska 1939, wojna polska 1939, wojna obronna Polski 1939) – obrona terytorium Polski przed agresją militarną (bez określonego w prawie międzynarodowym wypowiedzenia wojny) wojsk III Rzeszy (Wehrmacht) i ZSRR (Armia Czerwona); pierwszy etap II wojny światowej. Była to pierwsza kampania II wojny światowej, trwająca od 1 września (zbrojna agresja Niemiec) do 6 października 1939, kiedy z chwilą kapitulacji SGO Polesie pod Kockiem zakończyły się walki regularnych oddziałów Wojska Polskiego z agresorami. Naczelnym Wodzem Wojska Polskiego w kampanii był marszałek Edward Rydz-Śmigły, a szefem sztabu gen. bryg. Wacław Stachiewicz. Od 3 września 1939 wojna koalicyjna Polski, Francji i Wielkiej Brytanii przeciw III Rzeszy.

    Prześlij wspomnienia

    03.09.1939 | British PM Neville Chamberlain announced 'Britain is at war with Germany' on BBC radio

    Prześlij wspomnienia

    17.09.1939 | Rozpoczęła się agresja ZSRR na Polskę (o godzinie 3.00 nad ranem)

    Agresja ZSRR na Polskę (tzw. "IV rozbiór Polski") – zbrojna napaść dokonana 17 września 1939 przez ZSRR (bez określonego w prawie międzynarodowym wypowiedzenia wojny) na Polskę, będącą od 1 września 1939 w stanie wojny z III Rzeszą. Element działań wojennych kampanii wrześniowej – pierwszej kampanii II wojny światowej.

    Prześlij wspomnienia

    19.09.1939 | W Ostaszkowie utworzono obóz koncentracyjny dla polskich jeńców wojennych

    19 września ludowy komisarz spraw wewnêtrznych Ławrentij Beria wydał rozkaz nr 0308, zgodnie z którym utworzono Zarząd NKWD ZSRR do Spraw Jeńców Wojennych (UPW – Uprawlenije po Diełam Wojennoplennych). Tym samym rozkazem polecono zorganizowanie ośmiu obozów jenieckich – ostaszkowskiego, juchnowskiego, kozielskiego, putywelskiego, kozielszczańskiego, starobielskiego, jużskiego i orańskiego. Tak zwaną obsługę operacyjno-czekistowską jeńców wojennych zajmował się Wydział Specjalny NKWD ZSRR. Do 23 września w Zarządzie ds. Jeńców został opracowany regulamin obozu dla jeńców wojennych. Przejściowo jeńcy byli gromadzeni w obozach rozdzielczych i 138 punktach odbiorczych, skąd następnie przekazywano ich do wyżej wymienionych obozów.

    Prześlij wspomnienia

    19.09.1939 | Otrās pasaules kara aizsācēji un sabiedrotie - Vācija un PSRS - uzsāk kopīgu Polijas pilsētas Ļvivas blokādi

    Ļvova (Ļviva) bija viena no lielākajām Polijas pilsētām ar vienu no lielākajiem garnizoniem. Atbilstoši 1932. gada miera līgumam ar PSRS, Polija neparedzēja uzbrukumu Polijai no PSRS puses, tādēļ visi aizsardzības plāni bija orientēti Rietumu virzienā- pret Vāciju. Saņemot ziņas, ka 17. septembrī PSRS bez kara pieteikuma iebrukusi Polijas teritorijā, Ļvovas garnizona pavēlniecība nevēlējās tam ticēt un sākotnēji pavēlēja poļiem apšaudīt tikai vācu spēkus, bet uz padomju spēku tuvošanos reaģēt tikai ar brīdinājumu. Vācu spēki ģen. Langnera vadībā piedāvāja Ļvovas garnizonam padoties un pilsētu nodot vāciešiem. Ar šādu pašu ultimātu pie poļiem vērsās arī Sarkanās armijas spēku vadība - komandarms Timošenko. Poļu vadība nepiekrita, bet uzsāka brīvprātīgo mobilizāciju un gatavojās pretuzbrukumam- bet tikai Rietumu virzienā.

    Prześlij wspomnienia

    20.09.1939 | Kampania wrześniowa: rozpoczęła się obrona Grodna przed nacierającą Armią Czerwoną

    Obrona Grodna 1939 – działania zbrojne prowadzone w dniach 20 września-22 września 1939 r. podczas radzieckiego ataku na Polskę mające doprowadzić do obrony miasta przed wkraczającymi wojskami sowieckiego XV Korpusu Pancernego, VI Korpusu Kawalerii i 21 Brygady Czołgów Ciężkich z Grupy Konno-Zmechanizowanej komkora Iwana Wasiljewicza Bołdina.

    Prześlij wspomnienia

    22.09.1939 | Parada zwycięstwa Wehrmachtu i Armii Czerwonej w Brześciu

    Parada zwycięstwa Wehrmachtu i Armii Czerwonej w Brześciu – wspólna defilada oddziałów Armii Czerwonej i Wehrmachtu w Brześciu nad Bugiem w dniu 22 września 1939 przed Heinzem Guderianem i Siemionem Kriwoszeinem. Defilada była związana z przekazaniem w trakcie agresji na Polskę zdobytego przez Wehrmacht Brześcia – Armii Czerwonej zgodnie z postanowieniami paktu Ribbentrop-Mołotow.

    Prześlij wspomnienia

    28.09.1939 | Kampania wrześniowa: kapitulacja Warszawy

    Kapitulacja Warszawy – o godzinie 13.15, w dniu 28 września 1939 w budynku fabryki Skody na Rakowcu gen. Tadeusz Kutrzeba i gen. Johannes Blaskowitz podpisali umowę o kapitulacji Warszawy. Ustalono, że do niewoli pójdą tylko polscy oficerowie, żołnierze mieli zostać zwolnieni do domów. Ostatecznie do niewoli niemieckiej dostało się ok. 120-140 tys. polskich żołnierzy walczących w obronie Warszawy.

    Prześlij wspomnienia

    28.09.1939 | Traktat o granicach i przyjaźni III Rzesza-ZSRR 1939

    Traktat o granicach i przyjaźni III Rzesza-ZSRR – umowa międzynarodowa zawarta w Moskwie pomiędzy III Rzeszą Niemiecką i Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich 28 września 1939 po kapitulacji Warszawy, u schyłku działań wojennych w konsekwencji agresji III Rzeszy i ZSRR na Polskę. Nazywany także II paktem Ribbentrop - Mołotow, ponieważ został podpisany przez te same osoby co pakt pierwszy (Joachim von Ribbentrop i Wiaczesław Mołotow) oraz miał taki sam charakter stanowiąc jego bezpośrednią kontynuację. Jedynie mała treść ustaleń tego traktatu została podana do wiadomości publicznej; większość tekstu (trzy tajne protokoły) została utajniona.

    Prześlij wspomnienia

    01.10.1939 | 1.10.1939 sabiedrotie- Vācija un PSRS notur kopīgas militārās parādes iekarotās Polijas pilsētās Ļvovā, Grodņā, Pinskā

    Viena no pirmajām militārajām parādēm tika noturēta 1939.g. 22. septembrī abiem iekarotājiem satiekoties Brestā. Vēlāk, pēc Polijas pilnīgas iekarošanas abi sabiedrotie- PSRS un Vācija šo draudzību apliecinošo tradīciju praktizēja plašāk.

    Prześlij wspomnienia

    05.10.1939 | Latvia and the Soviet Union agreed a "Mutual Assistance Treaty". It amounted to a Soviet military occupation. WW2

    Prześlij wspomnienia

    18.10.1939 | Spotkanie Stalina i Hitlera we Lwowie

    Prześlij wspomnienia

    24.10.1939 | Związek Radziecki podpisał umowę w sprawie dostaw ziarna i ropy naftowej do Niemiec

    Prześlij wspomnienia

    15.11.1939 | W Kozielsku utworzono obóz koncentracyjny dla polskich jeńców wojennych

    19 września ludowy komisarz spraw wewnêtrznych Ławrentij Beria wydał rozkaz nr 0308, zgodnie z którym utworzono Zarząd NKWD ZSRR do Spraw Jeńców Wojennych (UPW – Uprawlenije po Diełam Wojennoplennych). Tym samym rozkazem polecono zorganizowanie ośmiu obozów jenieckich – ostaszkowskiego, juchnowskiego, kozielskiego, putywelskiego, kozielszczańskiego, starobielskiego, jużskiego i orańskiego. Tak zwaną obsługę operacyjno-czekistowską jeńców wojennych zajmował się Wydział Specjalny NKWD ZSRR. Do 23 września w Zarządzie ds. Jeńców został opracowany regulamin obozu dla jeńców wojennych. Przejściowo jeńcy byli gromadzeni w obozach rozdzielczych i 138 punktach odbiorczych, skąd następnie przekazywano ich do wyżej wymienionych obozów.

    Prześlij wspomnienia

    26.11.1939 | Doszło do tzw. incydentu w Mainila, polegającego na ostrzelaniu przez artylerię Armii Czerwonej rosyjskiej wsi leżącej niedaleko wspólnej granicy. Sowieci obciążyli tym Finów, zyskując casus belli do rozpoczęcia wojny zimowej

    Incydent w Mainila (fin. Mainilan laukaukset) – incydent militarny z dnia 26 listopada 1939 roku, polegający na ostrzelaniu przez artylerię Armii Czerwonej rosyjskiej wsi Mainila położonej niedaleko granicy fińsko-sowieckiej. Sowieci obciążyli tym Finów, zyskując casus belli przeciwko Finlandii, na kilka dni przed rozpoczęciem wojny zimowej.

    Prześlij wspomnienia

    29.11.1939 | Rada Najwyższa ZSRR wydała dekret o przymusowym nadaniu obywatelstwa radzieckiego "byłym obywatelom polskim"

    Prześlij wspomnienia

    30.11.1939 | ZSRR dokonał inwazji na Finlandię, co rozpoczęło tzw. wojnę zimową

    Wojna zimowa (wojna radziecko-fińska 1939-1940, fiń. talvisota, ros. Зимняя война) – konflikt zbrojny pomiędzy ZSRR a Finlandią, toczący się w okresie od 30 listopada 1939 do 13 marca 1940 roku (104 dni).

    Prześlij wspomnienia

    14.12.1939 | Po napaści na Finlandię ZSRR został wykluczony z Ligi Narodów

    Prześlij wspomnienia

    25.12.1939 | 2. Pasaules kara aizsācēju- Vācijas sociālistu un PSRS komunisti savstarpējie apsveikumi

    Prześlij wspomnienia

    07.01.1940 | Wojna radziecko-fińska: zdecydowanym zwycięstwem wojsk fińskich zakończyła się bitwa na drodze Raate

    Bitwa na drodze Raate – starcie podczas fińskiej wojny zimowej, pomiędzy Związkiem Radzieckim i Finlandią w styczniu 1940 roku, podczas bitwy pod Suomussalmi. Starcie to udowodniło skuteczność fińskiej taktyki motti. W grudniu 1939 radziecka 163 dywizja zdobyła Suomussalmi, ale została okrążona, głęboko na fińskim terytorium. Z pomocą została wysłana 44 dywizja radziecka (ukraińska). Podczas bitwy na drodze Raate, 9 dywizja fińska pułkownika Hjalmar Siilasvuo zniszczyła całkowicie 44 dywizję radziecką.

    Prześlij wspomnienia

    10.01.1940 | USSR & Nazi Germany signed the German-Soviet Commercial Agreement under which we provided the Nazis raw materials for their war machine

    Prześlij wspomnienia

    17.01.1940 | Политбюро ЦК КПСС приняло секретное решение об очередном отстреле своих товарищей

    Prześlij wspomnienia

    10.02.1940 | Początek deportacji ludności polskiej z terenów zajętych we wrześniu '39 przez Sowietów.

    Sowieci rozpoczęli masowe deportacje ludności polskiej z terenów zajętych po 17 września 1939 przez Armię Czerwoną. Ponad 200 tys. osób wywieziono do obozów (łagrów), położonych w Starobielsku na Ukrainie, na Syberii i w Kazachstanie. Deportacja objęła głównie urzędników państwowych, właścicieli ziemskich i osadników wojskowych.

    Prześlij wspomnienia

    05.03.1940 | II wojna światowa: Biuro Polityczne KC WKP(b) podjęło decyzję o wymordowaniu ok. 25 tysięcy polskich jeńców wojennych.

    Prześlij wspomnienia

    03.04.1940 | Rozpoczęły się masowe egzekucje polskich jeńców wojennych z obozów w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku

    Zbrodnia katyńska (ros. Катынский расстрел, ang. Katyn massacre) – zbrodnia komunistyczna polegająca na rozstrzelaniu wiosną 1940 roku co najmniej 21 768 obywateli Polski, w tym ponad 10 tys. oficerów wojska i policji, na mocy decyzji najwyższych władz Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich zawartej w tajnej uchwale Biura Politycznego KC WKP(b) z 5 marca 1940 roku (tzw. decyzja katyńska). Egzekucji ofiar, uznanych za „wrogów władzy sowieckiej” i zabijanych strzałami w tył głowy z broni krótkiej, dokonała radziecka policja polityczna NKWD. W latach 1940–1990 władze ZSRR zaprzeczały swojej odpowiedzialności za zbrodnię katyńską, lecz 13 kwietnia 1990 roku oficjalnie przyznały, że była to „jedna z ciężkich zbrodni stalinizmu”. Wiele kwestii związanych ze zbrodnią katyńską nie zostało jak dotąd wyjaśnionych.

    Prześlij wspomnienia

    14.04.1940 | Druga deportacja Polaków z terenów zajętych przez ZSRR

    Prześlij wspomnienia

    27.05.1940 | Notiek pirmais atentāta mēginājums pret Ļevu Trocki

    Prześlij wspomnienia

    15.06.1940 | Armia Czerwona zajęła Litwę

    15 czerwca 1940 roku wojska sowieckie wkroczyły na Litwę wykorzystując uzgodnienia paktu Ribbentrop - Mołotow. Skutkiem była okupacja i aneksja tego kraju.

    Prześlij wspomnienia

    17.06.1940 | Armia Czerwona najechała Łotwę i Estonię

    Prześlij wspomnienia

    26.06.1940 | Strādnieku paradīzē: PSRS Augstākā padome, iekarojusi dažus kaimiņus, izdod lēmumu par pāreju uz 7 dienu astoņu stundu darba dienu. Darba kavējumi vairāk kā par 21 minūti- krimināli sodāmi

    Prześlij wspomnienia

    26.06.1940 | ZSRR wystosował ultimatum wobec Rumunii z żądaniem oddania Besarabii i północnej Bukowiny

    Prześlij wspomnienia

    05.08.1940 | Ar PSRS APP dekrētu tiek izveidota Latvijas PSR - Latvija tika inkorporēta PSRS sastāvā

    Prześlij wspomnienia

    06.08.1940 | Estonia została przyłączona do ZSRR

    Prześlij wspomnienia

    20.08.1940 | Winston Churchill powiedział: Nigdy tak wielu nie zawdzięczało tak wiele tak nielicznym

    Prześlij wspomnienia

    07.09.1940 | Bitwa o Anglię: potężne bombardowanie Londynu z udziałem tysiąca niemieckich samolotów w którym zginęło 450 osób, a 1600 zostało rannych

    Prześlij wspomnienia

    12.11.1940 | German–Soviet Axis talks

    Prześlij wspomnienia

    06.04.1941 | III Rzesza zaatakowała Grecję i Jugosławię

    Prześlij wspomnienia

    13.04.1941 | Japonia i ZSRR podpisały układ o nieagresji

    Prześlij wspomnienia

    25.05.1941 | Uz Staļina galda nonāk latviešu dubultaģenta Licejista ziņojums ar brīdinājumu par Hitlera nodomu uzbrukt Padomju Savienībai

    Prześlij wspomnienia

    10.06.1941 | Rūdolfs Hesa ierašanās Lielbritānijā

    Prześlij wspomnienia

    12.06.1941 | Sowieci deportowali w czerwcu 29839 Mołdawian

    Prześlij wspomnienia

    14.06.1941 | Rozpoczęły się masowe deportacje obywateli Litwy, Łotwy i Estonii na Syberię

    Prześlij wspomnienia

    22.06.1941 | Atak Niemiec na ZSRR - operacja Barbarossa

    Operacja Barbarossa (niem. Unternehmen Barbarossa) – agresja III Rzeszy na ZSRR w trakcie II wojny światowej. Pierwotny plan przewidywał atak 15 maja 1941, ale z powodu obalenia proniemieckiego rządu księcia Pawła Hitler musiał interweniować na Bałkanach, w Jugosławii, a także w Grecji. Przełożono więc atak na 22 czerwca 1941 roku. Plan ataku był przygotowany i podpisany przez Adolfa Hitlera już 18 grudnia 1940 (dyrektywa nr 21). Była to największa i najważniejsza operacja niemiecka w czasie wojny, której porażka zdecydowała ostatecznie o niemieckiej przegranej w całej wojnie. Bitwy na froncie wschodnim, gdzie realizowano operację „Barbarossa”, okazały się być jednymi z najbrutalniejszych i najbardziej wyniszczających potyczek dla obu stron. Nazwa „Barbarossa” wywodzi się od przydomku cesarza rzymsko-niemieckiego Fryderyka I Barbarossy.

    Prześlij wspomnienia

    25.06.1941 | WWII. PSRS atkārtoti uzbrūk Somijai. Sākās Turpinājuma karš

    Prześlij wspomnienia

    26.06.1941 | Soviet planes bomb Kassa, giving Hungary the impetus to declare war the next day

    now Košice, Slovakia

    Prześlij wspomnienia

    27.06.1941 | Węgry wypowiedziały wojnę ZSRR

    Prześlij wspomnienia

    01.07.1941 | Rīgu okupē vācu karaspēks

    Prześlij wspomnienia

    13.07.1941 | WW2: Britain and the Soviet Union signed a mutual aid pact to support each other in WW2

    Prześlij wspomnienia

    16.07.1941 | В СССР восстановлен институт военных комиссаров

    Институт военных комиссаров вновь был введён (восстановлен) указом Президиума ВС СССР от 16 июля 1941 года на основании решения Политбюро ЦК ВКП(б).

    Prześlij wspomnienia

    11.08.1941 | Na rozkaz Józefa Stalina, w odwecie za zbombardowanie Moskwy przez Luftwaffe, 10 radzieckich bombowców wystartowało z Leningradu w celu odwetowego zbombardowania Berlina. Do celu dotarło 6 z nich, a powróciły 2

    22 lipca 1941 Luftwaffe dokonało pierwszego nocnego bombardowania Moskwy. W odpowiedzi Stalin wydał rozkaz, dowódcy 81. Dywizji Lotniczej, dokonania nalotu na Berlin. W akcji, która odbyła się w nocy z 10 na 11 sierpnia 1941, wzięły udział samoloty z 432 Pułku Ciężkich Bombowców.

    Prześlij wspomnienia

    16.08.1941 | Józef Stalin wydał Rozkaz nr 270, który nakazywał żołnierzom i komisarzom walczyć do końca pod groźbą śmierci dla nich i kary pozbawienia wolności dla ich rodzin

    Prześlij wspomnienia

    18.08.1941 | Podczas odwrotu uciekająca przed Niemcami Armia Czerwona wysadziła zaporę Dnieproges zabijając około 100 tysięcy Ukraińców

    18 sierpnia 1941 około godziny 20:00 ~ 20:30, po złamaniu obrony sowieckiej w Zaporożu przez siły niemieckie, tama została wysadzona przez żołnierzy NKWD. Rozkaz zniszczenia Elektrowni wydał sam Józef Stalin.

    Prześlij wspomnienia

    11.09.1941 | Medvedev Forest massacre

    Prześlij wspomnienia

    30.10.1941 | Rūzvelts nolemj iedalīt 1 miljardu dolāru lielu palīdzību PSRS karam pret tās kādreizējo sabiedroto un otru Otrā Pasaules kara uzsācēju- Vāciju

    Prześlij wspomnienia

    17.11.1941 | приказ ставки верховного главнокомандования №0428 от 17.11.1941г

    Prześlij wspomnienia

    03.12.1941 | Józef Stalin w trakcie spotkania z generałami Władysławem Sikorskim i Władysławem Andersem oświadczył, że w sowieckich obozach nie ma już polskich oficerów, a zaginieni zapewne uciekli do Mandżurii

    Prześlij wspomnienia

    24.01.1942 | World War II: The Allies bombard Bangkok, leading Thailand to declare war against the United States and United Kingdom.

    Prześlij wspomnienia

    30.01.1943 | Staļingradā (Volgogradā) kapitulē 6. vācu armija. Lūzums 2. Pasaules kara gaitā, vācieši sāk atkāpties

    Prześlij wspomnienia

    19.04.1943 | Cекретное постановление Совнаркома от 19 апреля 1943 года об управлении контрразведки СМЕРШ

    При выполнении боевых операций, а также в любых других условиях бойцы СМЕРШа не имели права уклоняться от боя ни на своей, ни на немецкой стороне.

    Prześlij wspomnienia

    26.04.1943 | Stalin breaks off relations with Polish Government in exile after Poles demand answers over Katyn

    Prześlij wspomnienia

    14.05.1943 | W Sielcach nad Oką sformowano 1. Dywizję Piechoty im. Tadeusza Kościuszki

    1 Warszawska Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki (1 DP) – związek taktyczny piechoty ludowego Wojska Polskiego. Dywizja została sformowana w maju 1943, w Sielcach nad Oką jako 1 Polska Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Chrzest bojowy przeszła pod Lenino. W 1944 walczyła pod Puławami i o Pragę. Od lutego 1945 walczyła o Wał Pomorski, forsowała Odrę oraz wzięła udział w szturmie Berlina. Za udział w wojnie odznaczona złotym krzyżem orderu Virtuti Militari, Orderem Krzyża Grunwaldu III klasy oraz radzieckimi odznaczeniami: Orderem Czerwonego Sztandaru i Orderem Kutuzowa II stopnia.

    Prześlij wspomnienia

    28.11.1943 | Rozpoczęła się konferencja teherańska – spotkanie przywódców koalicji antyhitlerowskiej (tzw. wielkiej trójki)

    Konferencja teherańska (28 listopada 1943 - 1 grudnia 1943 roku w Teheranie) – spotkanie przywódców koalicji antyhitlerowskiej (tzw. wielkiej trójki): prezydenta USA Franklina Delano Roosevelta, premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla i przywódcy ZSRR Józefa Stalina. Była to pierwsza z trzech – poświęconych walce z hitlerowską III Rzeszą – konferencji wielkiej trójki. Po niej odbyły się jeszcze dwie: konferencja jałtańska (luty 1945) oraz konferencja poczdamska (lipiec-sierpień 1945).

    Prześlij wspomnienia

    01.12.1943 | Zakończyła się konferencja teherańska – spotkanie tzw. wielkiej trójki

    Konferencja teherańska (28 listopada 1943 - 1 grudnia 1943 roku w Teheranie) – spotkanie przywódców koalicji antyhitlerowskiej (tzw. wielkiej trójki): prezydenta USA Franklina Delano Roosevelta, premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla i przywódcy ZSRR Józefa Stalina.

    Prześlij wspomnienia

    28.12.1943 | Genocide actions against non-russians. Operation Ulusy. 91,900 Kalmyks deported

    Prześlij wspomnienia

    23.02.1944 | Rozpoczęły się masowe deportacje Czeczenów i Inguszy do radzieckich republik w Azji Środkowej

    Operacja „Soczewica” (ros. Операция «Чечевица») (23 lutego 1944 – 9 marca 1944) – operacja przeprowadzona w celu deportacji Czeczenów i Inguszy z terytorium Czeczeńsko-Inguskiej ASRR do Azji Środkowej i Kazachstanu.

    Prześlij wspomnienia

    27.02.1944 | Khaibakh massacre

    Prześlij wspomnienia

    08.03.1944 | Soviet genocides. Balkar operation. 37,713 persons deported

    In 1944, the Soviet communist government forcibly deported almost the entire Balkar population to Kazakhstan, Kyrgyzstan and Omsk Oblast in Siberia.

    Prześlij wspomnienia

    09.03.1944 | Soviet "March Bombings" of Tallinn in World War II

    Prześlij wspomnienia

    11.05.1944 | Władze ZSRR podjęły decyzję o wysiedleniu Tatarów krymskich do Uzbekistanu

    Wysiedlenie Tatarów krymskich w 1944 roku (krym.tat. Sürgünlik, wygnanie) – wielka sowiecka akcja deportacyjna, zorganizowana w maju 1944 na Krymie. Miała być zbiorową karą dla narodu za współpracę Tatarów krymskich z Niemcami, jaka zdaniem władz sowieckich miała miejsce w czasie II wojny światowej. W czasie akcji wysiedlono z Krymu około 200 tysięcy Tatarów krymskich.

    Prześlij wspomnienia

    18.05.1944 | Wysiedlenie Tatarów krymskich

    Wysiedlenie Tatarów krymskich w 1944 roku (krym.tat. Sürgünlik, wygnanie) – wielka sowiecka akcja deportacyjna, zorganizowana w maju 1944 na Krymie. Miała być zbiorową karą dla narodu za współpracę Tatarów krymskich z Niemcami, jaka zdaniem władz sowieckich miała miejsce w czasie II wojny światowej. W czasie akcji wysiedlono z Krymu około 200 tysięcy Tatarów Krymskich.

    Prześlij wspomnienia

    22.06.1944 | Front wschodni: Armia Czerwona rozpoczęła ofensywę białoruską (operacja „Bagration”)

    Operacja Bagration (ros. Операция Багратион) – kryptonim radzieckiej ofensywy Armii Czerwonej z 1944 roku (znanej także jako Białoruska Strategiczna Operacja Ofensywna) przeprowadzonej wg koncepcji Konstantego Rokossowskiego, która oczyściła Białoruską SRR z sił niemieckich doprowadzając do prawie całkowitego zniszczenia Grupy Armii „Środek”. Była to prawdopodobnie największa klęska Wehrmachtu podczas II wojny światowej. Operacja została nazwana na cześć gruzińskiego księcia i rosyjskiego generała Piotra Iwanowicza Bagrationa, żyjącego na przełomie XVIII i XIX wieku, który poległ w bitwie pod Borodino.

    Prześlij wspomnienia

    11.10.1944 | ZSRR dokonał aneksji azjatyckiej republiki Tannu-Tuwa

    25 czerwca 1941 Tuwa formalnie wypowiedziała wojnę hitlerowskim Niemcom po ich ataku na ZSRR. 11 października 1944 ZSRR dokonał aneksji kraju, ustanawiając na jego terytorium Tuwiński Obwód Autonomiczny (z własnym lokalnym parlamentem – churałem), a od 10 października 1961 – Tuwińską Autonomiczną Socjalistyczną Republiką Radziecką. Po rozpadzie ZSRR w 1991 doszło do wystąpień skierowanych przeciwko ludności pochodzenia rosyjskiego. W 1992 Tuwa podpisała nowy układ stowarzyszeniowy z Federacją Rosyjską.

    Prześlij wspomnienia

    13.10.1944 | Front wschodni: Armia Czerwona zdobyła Rygę

    Prześlij wspomnienia

    14.11.1944 | Armed Forces of the Committee for the Liberation of the Peoples of Russia (VS-KONR) established

    Prześlij wspomnienia

    04.02.1945 | II wojna światowa: w Jałcie rozpoczęła się konferencja przywódców trzech mocarstw alianckich

    Konferencja jałtańska (od 4 do 11 lutego 1945), zwana także krymską – spotkanie przywódców koalicji antyhitlerowskiej (tzw. Wielkiej Trójki): przywódca ZSRR Józef Stalin, premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill oraz prezydent USA Franklin Delano Roosevelt. Była to jedna z konferencji wielkiej trójki, miała miejsce po konferencji teherańskiej (listopad-grudzień 1943) a przed konferencją poczdamską (lipiec-sierpień 1945). Wielka trójka odbyła wiele konferencji, jednak na konferencjach teherańskiej, jałtańskiej oraz poczdamskiej zapadły decyzje najwyższej wagi. Odbyła się w pałacu Potockich w Liwadii leżącej pod Jałtą na Krymie. Miała decydujące znaczenie dla powojennego kształtu Europy.

    Prześlij wspomnienia

    13.02.1945 | Lotnictwo alianckie zniszczyło nalotami dywanowymi Drezno; zginęło około 35 tysięcy osób

    Bombardowanie Drezna – przeprowadzone 13-14 lutego 1945 przez lotnictwo brytyjskie (Royal Air Force) i amerykańskie (United States Army Air Forces) naloty dywanowe na Drezno. W nalotach, skoncentrowanych na starym mieście użyto przede wszystkim bomb zapalających. Pożary wywołały burzę ogniową, która zniszczyła miasto. Całkowitemu zniszczeniu uległ obszar ok. 39 km². Straty ludzkie szacowane są na ok. 22,7 tys. do 25 tys. zabitych. Specjalna komisja powołana przez władze Saksonii do ustalenia dokładnej liczby ofiar bombardowania zakończyła pracę w roku 2011, ogłaszając, że ostatecznie ustalona liczba ofiar nie przekroczyła 25 tys.

    Prześlij wspomnienia

    09.05.1945 | 2. Pasaules kara beigas Eiropā

    Prześlij wspomnienia

    21.06.1945 | W Moskwie zakończył się pokazowy proces przywódców Polskiego Państwa Podziemnego (tzw. proces szesnastu)

    Proces szesnastu – pokazowy proces polityczny przywódców Polskiego Państwa Podziemnego, przeprowadzony w dniach 17–21 czerwca 1945 roku w Moskwie.

    Prześlij wspomnienia

    17.07.1945 | Allied leaders met at Potsdam to decide Germany's post-war future

    Churchill, Truman & Stalin

    Prześlij wspomnienia

    17.07.1945 | Soviet genocide operations against non-russians. July deportation. 6,320 Lithuanians deported

    July 17 – September 3, 1945. 6,320 Lithuanian citizens deported by USSR communists to Komi ASSR, Sverdlovsk Oblast, Molotov Oblast

    Prześlij wspomnienia

    25.07.1945 | Zakończyła się Obława augustowska zwana "Małym Katyniem"

    Obława augustowska (inaczej: obława lipcowa) – operacja przeprowadzona w lipcu 1945 roku przez oddziały Armii Czerwonej siłami 385 Pułku Strzeleckiego Wojsk Wewnętrznych NKWD oraz wydzielonymi oddziałami LWP i UB. Miała ona na celu rozbicie i likwidację oddziałów podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego w rejonie Suwałk i Augustowa. Obława augustowska nazywana jest niekiedy "Małym Katyniem". Podobną akcję antypartyzancką przeprowadzono w sierpniu 1945 roku również na Litwie.

    Prześlij wspomnienia

    02.08.1945 | The Potsdam Conference ended. It agreed provisional plans to administer post-war Germany and punish Nazi war criminals

    Prześlij wspomnienia

    06.08.1945 | O 8:16 czasu miejscowego eksplodowała nad Hiroszimą bomba atomowa Little Boy

    6 sierpnia 1945 startująca z wyspy Tinian superforteca B-29 Enola Gay lotnictwa USA zrzuciła na miasto 4-tonową uranową bombę atomową Little Boy.

    Prześlij wspomnienia

    02.09.1945 | Na pokładzie pancernika USS Missouri przedstawiciele Japonii podpisali akt kapitulacji

    Kapitulacja Japonii – Latem 1945 roku Japonia była pokonana militarnie. Nadal jednak odmawiała podpisania aktu bezwarunkowej kapitulacji wymaganej przez deklarację poczdamską. W sierpniu zadano więc Japonii ciosy, które ją do tego zmusiły: 6 sierpnia Stany Zjednoczone zrzuciły pierwszą bombę atomową na Hiroszimę, 8 sierpnia Związek Radziecki wypowiedział wojnę i wkroczył do Mandżurii, a 9 sierpnia druga amerykańska bomba atomowa spadła na Nagasaki.

    Prześlij wspomnienia

    05.03.1946 | W przemówieniu w Fulton w stanie Missouri Winston Churchill po raz pierwszy użył określenia "żelazna kurtyna".

    W przemówieniu w Fulton w stanie Missouri Winston Churchill po raz pierwszy użył określenia "żelazna kurtyna", określającego linię podziału Europy na blok wschodni i zachodni. Przemówienie to przyjmuje się za początek zimnej wojny.

    Prześlij wspomnienia

    07.04.1946 | Obwód kaliningradzki został oficjalnie przyłączony do ZSRR

    Prześlij wspomnienia

    11.04.1947 | Ar PSRS "brālīgu atbalstu" Polijā varu pārņem komunisti

    Prześlij wspomnienia

    23.12.1947 | PSRS pieņem lēmumu par 9. maija noteikšanu par darba dienu

    Prześlij wspomnienia

    12.01.1948 | Убийство Соломона Михоэлса

    Prześlij wspomnienia

    14.05.1948 | Proklamacja niepodległości Izraela

    Proklamacja niepodległości Izraela odbyła się 14 maja 1948 o godzinie 16:00 w Domu Dizengoffa (Sala Niepodległości) w Tel Awiwie. W następstwie podpisania Deklaracji Niepodległości powstało żydowskie państwo Izrael utworzone na podstawie Rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 181 z dnia 29 listopada 1947. Powstało ono na części terytorium byłego brytyjskiego Mandatu Palestyny. W dniu tym w Izraelu obchodzi się święto państwowe Dzień Niepodległości Izraela (hebr. יום העצמאות, Jom Ha-Acmaut). Jest ono obchodzone według kalendarza żydowskiego w dniu 5 ijar. W tym samym dniu Arabowie obchodzą „Dzień Katastrofy” (arab. يوم النكبة, al-Nakba).

    Prześlij wspomnienia

    17.05.1948 | The Soviet Union recognised the new state of Israel

    Prześlij wspomnienia

    23.05.1948 | W ciągu 48 godzin na Litwie aresztowano i deportowano 40 tysięcy osób (operacja "Wiosna")

    Prześlij wspomnienia

    14.12.1948 | Постановления секретариата ЦК ВКП(б) о грубой политической ошибке, касательно "12 стульев" и "Золотого теленка"

    Prześlij wspomnienia

    25.03.1949 | Rozpoczęła się druga fala deportacji dziesiątek tysięcy obywateli Estonii, Łotwy i Litwy do syberyjskich łagrów

    Prześlij wspomnienia

    31.03.1949 | Vinstons Čērčils paziņo, ka A-bumba bija vienīgais šķērslis, kāpēc PSRS neiekaroja pārējo Eiropu

    Prześlij wspomnienia

    07.07.1949 | The Soviet deportations from Bessarabia and Northern Bukovina

    Prześlij wspomnienia

    29.08.1949 | ZSRR przeprowadził na poligonie w Semipałatyńsku pierwszą udaną próbę bomby atomowej (RDS-1).

    RDS-1 - pierwszy radziecki ładunek jądrowy. Próbna eksplozja tego ładunku miała miejsce 29 sierpnia 1949 roku, co było pierwszą radziecką eksplozją jądrową. Konstrukcja RDS-1 była wierną kopią amerykańskiej konstrukcji ładunku o kryptonimie Gadget, który eksplodował 16 lipca 1945 roku, użytego następnie w bombie Fat Man, zrzuconej na Nagasaki.

    Prześlij wspomnienia

    06.04.1950 | Ar slepenu PSRS MP lēmumu deportētie un pagaidus nomitinātie tika uzskatīti par izsūtītiem uz mūžu

    Prześlij wspomnienia

    02.04.1951 | W dniach 1-2 kwietnia przeprowadzono operację deportacji na Syberię 9389 radzieckich Świadków Jehowy i ich dzieci (operacja "Północ")

    Operacja Północ (ros. Операция «Север») – kryptonim operacji przeprowadzonej przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego ZSRR (MGB, późniejsze KGB) dotyczącej masowych deportacji na Syberię Świadków Jehowy oraz członków ich rodzin mieszkających na terenie ZSRR, która rozpoczęła się w nocy z 1 na 2 kwietnia 1951 roku. Liczba deportowanych Świadków Jehowy w trakcie tej operacji wyniosła 9389 osób.

    Prześlij wspomnienia

    20.09.1951 | Soviet genocides. September Operation. 3,087 Lithuanians deported to Irkutsk oblast

    Prześlij wspomnienia

    23.01.1952 | Soviet Genocides. January deportation. 2,195 Lithuanians deported to Krasnoyarsk krai

    Prześlij wspomnienia

    12.08.1952 | W ZSRR przeprowadzono egzekucje najwybitniejszych pisarzy tworzących w języku jidysz, oskarżonych o żydowski nacjonalizm

    Prześlij wspomnienia

    13.01.1953 | Communist crimes: the "Doctors' plot" affair

    Prześlij wspomnienia

    13.01.1953 | Dziennik Prawda poinformował o wykryciu rzekomego spisku lekarzy kremlowskich

    Spisek lekarzy kremlowskich – jedna z największych prowokacji politycznych w ZSRR o kontekście antysemickim, mająca miejsce w latach 1952-1953, niezakończona wskutek śmierci jednego z głównych jej inspiratorów, Józefa Stalina. Jej głównym celem politycznym było rozpętanie powszechnego terroru i kolejnych czystek (wzorowanych na czystkach stalinowskich z lat 1936-1938) w KPZR i strukturach państwowych ZSRR.

    Prześlij wspomnienia

    26.05.1953 | Норильское восстание

    Prześlij wspomnienia

    15.07.1953 | Beidzas Korejas karš

    Prześlij wspomnienia

    07.09.1953 | Nikita Krushchev was elected as the first secretary of the Communist Party of the Soviet Union

    Prześlij wspomnienia

    24.08.1954 | Delegalizacja komunistycznej partii USA z powodu działalności wywrotowej

    Prześlij wspomnienia

    10.08.1955 | Секретный бордель высших руководителей СССР - Дело гладиаторов

    Prześlij wspomnienia

    14.02.1956 | XX съезд КПСС - осуждение культа личности Сталина

    Prześlij wspomnienia

    25.02.1956 | Nikita Chruszczow podczas XX Zjazdu KPZR wygłosił referat O kulcie jednostki i jego następstwach

    Prześlij wspomnienia

    09.03.1956 | Asiņainie protesti Tbilisi

    Prześlij wspomnienia

    30.10.1961 | PSKP Kongress nolemj novelt no PSKP vainu par miljoniem noslepkavoto uz mirušo Josifu Staļinu

    Prześlij wspomnienia

    30.10.1961 | Tested the Soviet "Tsar Bomba"

    Prześlij wspomnienia

    31.10.1961 | Z Mauzoleum Lenina na Placu Czerwonym usunięto ciało Józefa Stalina

    Prześlij wspomnienia

    31.08.1972 | W katastrofie samolotu Ił-18 pod Magnitogorskiem zginęło 101 osób

    Prześlij wspomnienia

    13.04.1990 | Podczas wizyty prezydenta Wojciecha Jaruzelskiego w Moskwie, prezydent Michaił Gorbaczow przekazał pochodzące z radzieckich archiwów dokumenty dotyczące zbrodni katyńskiej, po raz pierwszy oficjalnie przyznając, że zbrodni dokonało NKWD

    Prześlij wspomnienia

    30.10.1990 | На Лубянской площади в Москве установлен Соловецкий камень в память о жертвах политических репрессий

    Prześlij wspomnienia

    26.12.1991 | Oficjalnie przestał istnieć Związek Radziecki

    Prześlij wspomnienia

    01.02.2011 | Десталинизации россиского общества Караганова

    Prześlij wspomnienia

    07.10.2014 | Andrejs Fursovs: Kurš pārvalda pasauli

    Prześlij wspomnienia

    29.10.2017 | Ксения Собчак о Сталине

    Prześlij wspomnienia

    14.11.2021 | Aivars Borovkovs: Runājiet ar vecākiem un vecvecākiem, kamēr viņi vēl dzīvi

    “Izmantojiet laiku. Kamēr vēl iespējams – parunājiet ar saviem vecākiem un vecvecākiem. Uzziniet par notikumiem, piemēram, “Hruščova atkušni”, Atmodas laiku. Ja atrodat kādus fotoattēlus – saglabājiet tos. Jo cilvēki un lietas aiziet, pazūd. Daudziem mājās ir atmiņu krājumi, kas nevienam nav vajadzīgi. Un tomēr... tie ir vajadzīgi. Tā ir tautas atmiņa, kas jāuzkrāj,” aicina Aivars Borovkovs, jurists, fotogrāfs, dzīvnieku tiesību aizstāvis un – kopā ar kolēģi Ainaru Brūveli – pasaules kultūrvēsturiskās enciklopēdijas “timenote.info” veidotājs. Tumšajā veļu laikā – domāsim kopā.

    Prześlij wspomnienia

    Dodaj słowa kluczowe